Folkerettsrådets tilrådninger

 

Det ble i 2001 opprettet et sakkyndig råd (Petroleumsfondets folkerettsråd) som etter anmodning fra Finansdepartementet skulle vurdere om plassering av Petroleumsfondets midler i finansielle instrumenter utstedt av nærmere angitte utstedere, kunne være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser.

Folkerettsrådet avga følgende tilrådninger:

17. juni 2003: Om en rapport fra Caring Company/Etikanalytikerna

11. september 2002: Om investeringer i Chartered Semiconductors Manufacturing Ltd.

22. mars 2002: Om investeringer i Singapore Technologies Engineering

22. mars 2002: Om investeringer og menneskerettighetskonvensjoner