Statens sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2015

Andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær i det statlige tariffområdet for 2. kvartal 2015 er 4,9 prosent. I arbeidslivet under ett er sykefraværet i 2015 på 5,8 prosent. Det høye nivåtallet skyldes i all hovedsak nytt datagrunnlag og ikke en reell endring.

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB), gir nytt datagrunnlag i 2015 så langt ikke mulighet til å publisere det mest brukte måltallet for sykefravær, nemlig sykefraværsprosenten. I stedet gis det tall for et annet måltall "andel arbeidstakere med sykefravær". For nærmere informasjon om nytt datagrunnlag, se her

Utviklingen i sykefraværet det siste året

For statlig tariffområde ser vi en økning på 18 prosent siden samme kvartal i fjor. Økningen skyldes i hovedsak nytt datagrunnlag. Siden vi ikke har tall for egenmeldt sykefravær i staten har vi heller ikke et tall som viser det totale sykefraværet i staten. Det blir derfor et brudd i dataserien i figur 1 nedenfor. I staten har vi ikke sesongjusterte tall, noe som SSB og NAV har. Sesongjusterte tall "fjerner" effekten av at sykefraværet varierer mellom kvartalene. Tapte dagsverk i kvartalet er betydelig større i vinterhalvåret. 

Figur 1: Sykefravær i arbeidslivet totalt og i staten 2. kvartal 2014 - 2. kvartal 2015. Prosent.

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-oppnåelse. Prosent.

År  Kvartal 
  1 2 3 4
2001 5,7 5,0 5,6  
2002 6,0 5,3 5,7 5,9
2003 6,0 5,8 6,0 6,3
2004 6,4 5,6 5,1 5,0
2005 5,8 4,9 5,2 5,3
2006 6,0 5,3 5,5 5,4
2007 6,0 5,2 5,6 5,6
2008 6,0 5,4 5,6 5,6
2009 6,2 5,4 6,3 6,2
2010 5,6 5,0 5,9 5,7
2011 6,0 5,4 5,9 5,6
2012 6,1 5,1 5,5 5,8
2013 6,3 4,9 5,4 5,3
2014 5,6 5,0 6,6  
2015   4,9    
Gjennomsnitt i statlig tariffområde 6,0 5,0 5,7 5,6
Burde vært* 4,6 4,0 4,5  
Sykefraværet i arbeidslivet som helhet (2014). 7,2 6,5 6,6  

*"Burde vært", refererer til 20 prosent nedgang i sykefraværet sammenlignet med 2001, som er målet for IA-avtalen. 

Som det går fram av figur 2, som viser legemeldt fravær, har kvinner klart høyere sykefravær enn menn. Vi ser at sykefraværet blant menn øker med 0,4 prosentpoeng og for kvinner med 1,0 prosentpoeng. 


Figur 2: Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2014 og 2015 blant kvinner og menn i staten. Prosent.

Sykefravær og alder

Figuren nedenfor viser hvordan det legemeldte sykefraværet betinges av kjønn og alder. Vi ser at sykefraværet blant menn øker mest i aldersgruppen 60-69 år. Blant kvinner kan vi registrere at sykefraværet øker mest i aldersgruppene 35-59 og 60-69 år.

Figur 3: Legemeldt sykefravær for kvinner og menn i alle departementsområdene og tre aldersgrupper. 2. kvartal 2014 og 2. kvartal 2015. Prosent.

Sykefravær etter departementsområder

Tabell 2: Fordeling og utvikling av legemeldt sykefravær blant alle ansatte etter departementsområder, dvs. departementene med deres underliggende etater/virksomheter innenfor det statlige tariffområdet. Prosent.

 2 kv. 20142 kv. 2015Endring siste år
I ALT 4,1 4,9 17,9
Arbeids- og sosialdepartementet 6,2 6,9 11,0
Barne-, likestillings-, og inkl dep 7,8 9,2 18,5
Finansdepartementet 4,5 5,4 18,6
Forsvarsdepartementet 2,9 3,3 13,0
Helse- og omsorgsdepartementet 3,8 4,7 24,1
Justis- og beredskapsdepartementet 4,4 5,4 21,1
Klima- og miljøverndepartementet 2,8 3,3 17,5
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 4,0 4,3 7,6
Kulturdepartementet 4,3 5,4 25,5
Kunnskapsdepartementet 3,5 4,2 17,9
Landbruks- og matdepartementet 3,8 5,1 33,6
Nærings- og fiskeridepartementet 3,8 5,8 54,5
Olje- og energidepartementet 2,4 3,5 45,2
Samferdselsdepartementet 3,7 4,2 15,1
Utenriksdepartementet 2,7 3,6 33,2
Regjeringsadvokatembetet 1,8 6,7 273,3
Riksrevisjonen 3,6 5,2 45,2
Statsministerens kontor 0,8 0,6 -16,3

Sykefravær i departementene

Tabell 3: Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær blant alle ansatte i departementene. Prosent.

 2 kv. 20142 kv. 2015Endring siste år
I ALT 3,3 4,0 18,9
Arbeids- og sosialdepartementet 1,5 3,5 129,9
Barne-, likestillings-, og inkl dep 4,6 7,3 58,6
Finansdepartementet 2,8 3,5 26,8
Forsvarsdepartementet 3,6 2,9 -18,7
Helse- og omsorgsdepartementet 2,5 6,0 144,4
Justis- og beredskapsdepartementet 2,6 4,0 55,6
Klima- og miljøverndepartementet 3,0 4,2 39,3
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 4,3 3,4 -20,4
Kulturdepartementet 2,6 4,4 67,3
Kunnskapsdepartementet 3,9 4,4 13,7
Landbruks- og matdepartementet 4,1 4,0 -0,7
Nærings- og fiskeridepartementet 3,3 4,2 26,5
Olje- og energidepartementet 5,1 4,2 -17,8
Samferdselsdepartementet 5,7 2,9 -48,2
Utenriksdepartementet 2,7 3,4 26,1

Noen departementer opplever forskjeller mellom egne tall og de tallene Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottar fra SSB. SSB sier at det alltid vil være noen forskjeller. Vi tar utgangspunkt i SSBs tall for å kunne sammenligne med arbeidslivet for øvrig. 

For de som vil lese mer om statistikken, se http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot

Spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Oddbjørn Tønder (tlf 22 24 48 28) eller seniorrådgiver Jon Inge Grønningsæter (tlf 22 24 48 95).