Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2009

Sykefraværet i det statlige tariffområdet økte fra 6,0 prosent i 1. kvartal 2008 til 6,2 prosent i 1. kvartal 2009. Det egenmeldte sykefraværet sto for økningen, mens det legemeldte sykefravær var tilnærmet uforandret.

Det samlede sykefraværet i arbeidslivet steg med 0,3 prosentpoeng til 7,7 prosent fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. I staten steg sykefraværet med 0,2 prosentpoeng til 6,2 prosent. Dette skyldes en sterk økning i det egenmeldte fraværet fra 1,27 til 1,45 prosent. Det legemeldte fraværet gikk litt ned. 

Denne sykefraværsstatistikken for det statlige tariffområdet må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for statlig forvaltning, og som bl.a. omfatter helseforetakene.

Utviklingen i sykefraværet siste år
Sykefraværet i det statlige tariffområdet økte fra 6,0 prosent i 1. kvartal 2008 til 6,2 prosent i 1. kvartal 2009. Det egenmeldte sykefraværet sto for økningen, mens det legemeldte sykefravær var tilnærmet uforandret.

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt 2001-1. kvartal 2009:

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt 2001-2008
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

 

Kjønnsforskjeller i sykefraværsstatistikken

Et gjennomgående trekk ved norsk og internasjonal sykefraværsstatistikk, er at kvinner har høyere sykefravær enn menn. Som det går fram av figur 2, har kvinner et betydelig høyere sykefravær enn menn også i staten.

Det legemeldte sykefraværet for kvinner var stabilt på 6,7 prosent. Det egenmeldte fraværet for kvinner steg fra 1,6 til 1,8 prosent. For menn var det legemeldte uendret på 3,2 prosent, mens det egenmeldte steg fra 1,0 til 1,2 prosent. Sykefraværet blant kvinner og menn i staten er i sum tilnærmet uendret, men det egenmeldte fraværet økte sin andel av det totale sykefraværet.
 
 

Figur 2: Legemeldt sykefravær blant kvinner og menn (2008 er blå stolper, 2009 er røde).

Figur 2: Legemeldt sykefravær blant kvinner og menn.

 

Sykefravær og aldersgrupper

Generelt er det legemeldte sykefraværet høyere med økende alder. Sykefraværet er tilnærmet uendret for aldersgruppene 16-34 og 35-59 år, mens det sank med 0,1 % -poeng  til 5,6% i den eldste aldergruppen (60 – 69 år) i 4 kvartal 2008 sammenlignet med 4. kvartal 2007.

Figur 3: Legemeldt sykefravær i ulike aldersgrupper.

Figur 3: Legemeldt sykefravær i ulike aldersgrupper.

 

Sykefravær og heltid/deltid

Det legemeldte sykefraværet blant deltidstilsatte har falt med 1,1 prosentpoeng med til 7,4 prosent  i 1. kvartal 2009 sammenlignet med 1. kvartal 2008, men er fortsatt høyere enn blant heltidstilsatte. Forskjellen er særlig stor blant kvinner, og noe mindre blant menn. Disse forskjellene påvirker imidlertid totaltallene lite ettersom tilsatte på deltid utgjør begrenset andel av antall tilsatte og et enda mindre i antall mulige dagsverk. (Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister ).

Figur 4: Legemeldt fravær blant heltids- og deltidsansatte.

Figur 4: Legemeldt fravær blant heltids- og deltidsansatte.

 

IA-virksomheter og sykefravær

Det legemeldte sykefraværet ble redusert med 0,2 % poeng, fra 4,8 til 4,7 prosent i IA- virksomhetene fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. Samtidig økte fraværet med 0,7 prosentpoeng, fra 5,0 til 5,7 prosent blant virksomhetene uten IA- avtale i samme tidsrom. Økningen for virksomheter uten IA-avtale er på 13,4 prosent.

Undersøkelser viser at varighet pr. sykdomstilfelle er kortere i IA-bedrifter enn i bedrifter uten IA-avtale. Ansatte i IA-bedrifter blir også relativt sjeldnere uførepensjonert. Det er grunn til å tro at situasjonen er tilsvarende i staten.

 
 

Sykefravær etter departementsområder

Fordeling og utvikling av legemeldt sykefravær etter departementsområder, dvs. departementene med deres underliggende etater/virksomheter innenfor det statlige tariffområdet:

Departementsområder 1. kv. 2008 1. kv. 2009 Endring i %
ALLE 4,7 4,7 -0,3 %
       
Arbeids- og inkluderingsdep. 5,8 6,2 6,0 %
Barne- og likestillingsdep. 7,4 7,9 7,7 %
Finansdep. 4,9 5,0 1,7 %
Fiskeri- og kystdep. 4,6 4,0 -13,4 %
Fornyings- og administrasjonsdep. 4,3 4,4 2,1%
Forsvarsdep. 3,4 3,3 -3,8 %
Helse- og omsorgsdep. 5,1 5,1 -1,5 %
Justis- og politidep. 5,2 5,4 3,8 %
Kommunal- og regionaldep. 5,8 4,0 -30,1 %
Kultur- og kirkedep. 5,1 5,0 -0,7%
Kunnskapsdep. 4,6 4,3 -7,9 %
Landbruks- og matdep. 4,2 4,2 -0,1 %
Miljøverndep. 3,6 3,6 -0,5 %
Nærings- og handelsdep. 4,2 3,4 -19,9 %
Olje- og energidep. 3,3 2,9 -12,8 %
Samferdselsdep. 4,1 4,1 -1,0 %
Utenriksdep. 4,2 4,0 -4,5 %

 

Sykefravær i departementene

Oversikten viser legemeldt sykefravær i hvert departement. 

Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær i departementene. Egenmeldt sykefravær er ikke med i tallene:

 

1. kv.
2007

2. kv.
2007
3. kv.
2007
4. kv.
2007
1. kv.
2008
2. kv.
2008
3. kv.
2008
4. kv.
2008
1. kv.
2009
Sum departementene 4,2 4,0 3,8 3,6 4,1 3,6 3,4 3,4 3,5
     
Arbeids- og inkluderingsdep. 4,9 5,5 5,8 4,0 5,0 4,1 2,8 2,8 2,5
Barne- og likestillingsdep. 6,2 5,3 5,3 4,3 4,8 3,8 4,9 4,2 4,0
Helse- og omsorgsdep. 3,3 2,7 3,5 2,8 2,2 2,4 3,9 3,9 4,7
Kunnskapsdep. 5,1 3,6 3,9 4,9 6,7 5,8 4,6 4,7 3,7
Kommunal- og regionaldep. 4,8 3,6 5,3 5,3 6,3 3,5 3,9 2,9 4,0
Fornyings- og adm.dep. 5,4 4,8 3,6 6,2 5,6 5,5 6,3 3,8 4,5

Statsministerens kontor 
-  ansatte

3,3 2,8 2,0 6,8 4,6 3,6 1,6 3,5 mangler
data
Kultur- og kirkedep. 4,5 4,4 3,8 3,7 5,2 4,6 2,1 3,2 4,3
Finansdep. 3,7 2,0 2,3 2,3 2,8 2,9 1,8 1,8 2,6
Nærings- og handelsdep. 3,6 4,2 3,7 3,6 4,2 3,5 2,8 2,2 2,0
Justis- og politidep. 3,4 3,1 3,0 3,3 3,4 3,5 3,1 4,4 4,9
Fiskeri- og kystdep. 2,4 3,6 2,6 2,1 2,4 2,2 3,0 4,0 3,4
Samferdselsdep. 2,6 1,0 1,3 1,8 2,5 1,6 1,5 1,7 2,9
Miljøverndep. 4,4 5,0 4,1 3,5 3,5 1,7 1,7 1,4 1,7
Landbruks- og matdep. 5,8 6,6 5,4 4,1 4,9 6,0 4,2 4,2 5,8
Forsvarsdep. 3,1 3,6 4,6 2,9 2,8 3,4 3,1 3,9 3,7
Utenriksdep. 3,9 4,2 3,4 3,1 3,9 3,5 3,3 3,2 3,6
Olje- og energidep. 3,4 4,5 2,2 2,8 1,9 2,9 4,6 5,0 3,4
     
Arbeidslivet 7,3 6,5 6,8 6,9 7,4 6,8 6,9 7,0 7,7
Statlige tariffområdet 6,0 5,2 5,6 4,5 6,0 5,4 5,6 5,6 6,2

Om datagrunnlaget for statistikken
Om lag 11-12 uker etter utløpet av hvert kvartal mottar FAD statistikk fra SSB om sykefravær i statlig sektor (det statlige tariffområdet. Omfatter ikke statlig eide foretak osv.). Statistikken har to kilder: 1) SSBs Sykmeldingsregister som omfatter alt legemeldt fravær, 2) Utvalgsundersøkelse til 10 000 utvalgte bedrifter (herunder statlige) om egenmeldt fravær. Egenmeldt fravær rapporteres derfor kun på overordnet nivå. Legemeldt fravær rapporteres på departementsnivå og for departementsområder.

Statistikk:
Statistikk som viser utviklingen i sykefraværet i Norge:
Statistisk sentralbyrå

Eksempler:
Gode eksempler på virksomheter som arbeider med å redusere sykefraværet:
Idébanken - Inkluderende arbeidsliv

Kontakt:
Finn Bjørnar Lund
Tlf. 22 24 48 82
E-post: fbl@fad.dep.no

Til toppen