Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2014

Sykefraværet 1. kvartal 2014 i det statlige tariffområdet er 5.6 prosent. Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2013.

Sykefraværet 1. kvartal 2014 i det statlige tariffområdet er 5.6 prosent. Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2013.

  • Det er kvinner som står for den største nedgangen fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014.
  • I arbeidslivet sett under ett er sykefraværet 6,5 prosent (sesongjusterte tall). 

Utviklingen i sykefraværet det siste år

For statlig tariffområde ser vi en nedgang siden samme kvartal i fjor. SSB og NAV har sesong- og influensajusterte tall. Med slik justering er totalt sykefravær i arbeidslivet 6,5 prosent. I staten har vi ikke sesongjusterte tall. Sesongjusterte tall ”fjerner” effekten av at sykefraværet varierer mellom kvartalene.

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt 1.kv 2001- 1.kv 2014. Prosent.

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Sykefraværet i arbeidslivet som helhet. Prosent. 


*”Burde vært” refererer til 20 prosent nedgang i sykefraværet, som er målet for IA-avtalen (2001).

Denne gang ser vi at avstanden mellom ”burde vært” og faktisk situasjon, er 1 prosentpoeng for statlig sektor.

I resten av flaket gis det en mer detaljert fremstilling hovedsakelig knyttet til det legemeldte sykefraværet. Generelt gjelder at sykefraværet blant kvinner ligger høyere enn hos menn, og sykefraværet øker med økende alder. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.

Sykefravær og kjønn

Som det går fram av figur 2, har kvinner høyere sykefravær enn menn i staten. Det er også kvinnene som står for den største nedgangen i legemeldt sykefravær fra 1 kv. 2013 til 1 kv. 2014.

Figur 2: Legemeldt sykefravær 1. kvartal 2013 og 2014 blant kvinner og menn i staten. Prosent.

Sykefravær og alder

Figur 3 viser hvordan det legemeldte sykefraværet betinges av kjønn og alder. Figuren viser at kvinner i aldersgruppen 60-69 år har det høyeste legemeldte sykefraværet med 6,5 prosent, men også at det er nedgang i alle aldersgruppene blant kvinner.

Figur 3: Legemeldt sykefravær for kvinner og menn i departementsområdene og tre aldersgrupper 1. kvartal 2011 og 1. kvartal 2014. Prosent. 

Sykefravær og heltid/deltid

Det legemeldte sykefraværet blant heltidstilsatte i departementsområdene er på 3,5 prosent, mens de deltidsansatte i departementsområdene har et legemeldt sykefravær på 8,4 prosent. Dette er en betydelig forskjell, og virksomhetene bør se nærmere på om det er særegne belastninger knyttet til å være deltidsansatt. 

Sykefravær og IA-tilhørighet

93,5 prosent av de statlige virksomhetene har tegnet IA-avtale. Virksomheter med IA-avtale har 1. kvartal 2014 et legemeldt sykefravær som er betydelig lavere, enn de uten IA-avtale. 

Vi kommer tilbake til tall for sykefraværet etter departementsområde og for departementene når ny struktur er innarbeidet.

Om datagrunnlaget for statistikken
Om lag 11-12 uker etter utløpet av hvert kvartal mottar FAD statistikk fra SSB om sykefravær i statlig sektor (det statlige tariffområdet, omfatter ikke statlig eide foretak osv.). Statistikken har to kilder: 1) SSBs Sykmeldingsregister som omfatter alt legemeldt fravær, 2) Utvalgsundersøkelse til 10 000 utvalgte bedrifter (herunder statlige) om egenmeldt fravær. Egenmeldt fravær rapporteres derfor kun på overordnet nivå. Legemeldt fravær rapporteres på departementsnivå og for departementsområder. Kilde til tabeller og figurer er Statistisk Sentralbyrå (SSB).  

Kontakt 
Avdelingsdirektør Oddbjørn Tønder, tlf. 22 24 48 28
Seniorrådgiver Jon Inge Grønningsæter, tlf. 22 24 48 95

Til toppen