Lønn når virksomheten går konkurs (lønnsgaranti)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Lønnsgarantiordningen er en statlig ordning som, på visse vilkår, dekker arbeidstakerens utestående krav på lønn mv. når arbeidsgiver går konkurs. Ordningen forvaltes av NAV Lønnsgaranti, mens Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans og har ansvar for lønngarantiregelverket.

Ordningen omfatter arbeidsforhold der man skal betale arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Unntatt fra ordningen er:

  • selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere
  • arbeidstaker som har hatt en eierandel i virksomheten på minst 20 prosent, med mindre vedkommende kan sannsynliggjøre at han/hun ikke har hatt vesentlig innflytelse over driften.

Følgende krav kan dekkes over lønnsgarantien:

  • Lønn og annet arbeidsvederlag for maksimalt seks måneder.
  • Lønnskravet må ikke være forfalt lenger tilbake enn 12 måneder før fristdagen i konkursen.
  • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.
  • Pensjonsytelser for maksimalt seks måneder.
  • Erstatning for tapt arbeidsvederlag for maksimalt seks måneder.
  • Renter inntil fristdagen av utestående lønnskrav, og inndrivelseskostnader.

Den maksimale dekningen er begrenset til et bruttobeløp tilsvarende to ganger folketrygdens grunnbeløp på fristdagen. I tillegg kan man få dekket rimelige omkostninger i forbindelse med konkursbegjæringen.