Lønn når virksomheten går konkurs (lønnsgaranti)

Lønnsgarantiordningen er en statlig ordning som, på visse vilkår, dekker arbeidstakerens utestående krav på lønn mv. når arbeidsgiver går konkurs. Ordningen forvaltes av NAV Lønnsgaranti.  Arbeids- og sosialdepartementet har ansvar for lønngarantiregelverket.

Ordningen omfatter arbeidsforhold der man skal betale arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Unntatt fra ordningen er:

  • selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere
  • arbeidstaker som har hatt en eierandel i virksomheten på minst 20 prosent, med mindre vedkommende kan sannsynliggjøre at han/hun ikke har hatt vesentlig innflytelse over driften.

Følgende krav kan dekkes over lønnsgarantien:

  • Lønn og annet arbeidsvederlag for maksimalt seks måneder.
  • Lønnskravet må ikke være forfalt lenger tilbake enn 12 måneder før fristdagen i konkursen.
  • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.
  • Pensjonsytelser for maksimalt seks måneder.
  • Erstatning for tapt arbeidsvederlag for maksimalt seks måneder.
  • Renter inntil fristdagen av utestående lønnskrav, og inndrivelseskostnader.

Den maksimale dekningen er begrenset til et bruttobeløp tilsvarende to ganger folketrygdens grunnbeløp på fristdagen. I tillegg kan man få dekket rimelige omkostninger i forbindelse med konkursbegjæringen.

Til toppen