Kommunevåpen og kommuneflagg

I prop. 157 L (2016-2017) foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å oppheve den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen.  Forslaget innebærer at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

  • Kommunevåpen og kommuneflagg skal brukes i lang tid framover, i motsetning til logoer og andre kjennetegn som ofte fornyes med jevne mellomrom. I lovforslaget understreker departementet verdien av våpen og flagg av god kvalitet og oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å benytte seg av kompetente rådgivere og ha et langsiktig perspektiv.
  • For å unngå forveksling med eksisterende kommunale eller fylkeskommunale våpen eller flagg, har Arkivverket opprettet en oversikt på sine nettsider som kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å orientere seg i før vedtaket.
  • For å unngå forveksling med eksisterende varemerker eller design oppfordres kommunene til å henvende seg til Patentstyret i god tid før vedtak, slik at Patentstyret kan gjøre en forundersøkelse av våpen og flagg.
  • Kommunene må også sørge for at det gjøres en vurdering av faren for forveksling med norsk eller utenlandsk offentlig våpen eller internasjonale kjennetegn som er vernet av straffeloven § 165 bokstav b og 166.

Ikrafttredelse avhenger av tidspunktet for Stortingets behandling. Normalt behandles lovforslag i vårsesjonen. I så fall vil de nye reglene tidligst tre i kraft 1. juli 2018. Kommuner og fylkeskommuner som er i prosess for sammenslåing kan velge forskjellige fremgangsmåter ved fastsetting av våpen og flagg:

  1. Videreføre en av kommunenes flagg eller våpen. Det eneste kravet vil være å gi Arkivverket beskjed om at et gjeldende våpen skal videreføres som felles våpen for ny kommune eller fylkeskommune. Dette kan gjøres før de nye reglene trer i kraft.
  2. Det er ikke nødvendig at nye kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen er klare fra første dag etter sammenslåingen ettersom det ikke er noe regelverk som pålegger kommuner og fylkeskommuner å ha våpen eller flagg. Det er derfor mulig for kommunene å bruke god tid til å fastsette nytt våpen og flagg.
  3. Dersom det er ønskelig å fastsette nytt våpen og flagg før ikrafttredelse av ny kommune, kan eksisterende kommunestyrer treffe likelydende vedtak, foreta forundersøkelse hos Patentstyret før vedtak og sørge for felles innsending til Arkivverket etter vedtak. Frem til nytt regelverk trer i kraft, vil det ikke være lovlig å flagge med nytt kommuneflagg eller fylkesflagg fra kommunens/fylkeskommunens offentlige bygninger. Fellesnemnda har ikke kompetanse til å vedta flagg eller våpen.