Faglige tema og samlinger om statlig eierskap

Seminar for adm direktører om ny eierskapsmelding

Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte seminar for administrerende direktører/daglige ledere i selskaper med statlig eierandel torsdag 26. januar 2023. Næringsministeren innledet om ny eierskapsmelding «Et grønnere og mer aktivt eierskap» og deltakerne delte sine refleksjoner. Staten som eier er opptatt av å kommunisere statens forventninger og seminaret er ett av flere arenaer hvor staten som eier inviterer til dialog rundt statens aktive eierskap.

• Næringsminister Jan Christian Vestre innledet om ny eierskapsmelding. De sentrale rammene for eierpolitikken ligger fast. Samtidig har regjeringen videreutviklet og tilpasset eierpolitikken til muligheter og utfordringer i dette tiåret med sikte på økt verdiskaping i hele Norge og en fortsatt god og bærekraftig forvaltning av det statlige eierskapet. At staten skal være en mer aktiv eier innebærer at staten innenfor rammene for den statlige eierutøvelsen skal bidra til selskapenes måloppnåelse. Dette gjør staten gjennom å sette tydelige mål som eier i hvert selskap, stille klare forventninger til selskapene og aktivt følge opp selskapenes måloppnåelse og arbeid med forventningene.

• Eierskapsavdelingen gikk nærmere inn på hvordan staten følger opp selskapene. Staten skal være en aktiv og ansvarlig eier med et langsiktig perspektiv. Forventningene staten som eier har til selskapene er rettet til styret i tråd med selskapslovgivningens ansvars- og rollefordeling mellom staten som eier på den ene side og styret og daglig leder på den andre.

Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig her.

Næringsministerens innlegg fra seminaret er tilgjengelig her:

Nett-tv Næringsminister Jan Christian Vestre presenterer eierskapsmeldingen

Se sendingen her

Se sendingen her