Endringer i kirkeloven vedtatt

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017. Bestemmelsen som foreslo at det nye rettssubjektet ikke skulle ha låneadgang, ble ikke vedtatt. Stortinget ønsker å se spørsmålet om låneadgang i sammenheng med statsbudsjettet for 2017. 

Saksgangen i Stortinget kan du følge her.