Indikatorer for skole og barnehage

På denne siden finner du en rekke indikatorer knyttet til ansatte barnehage, grunnskole og videregående skole. Siden inneholder også indikatorer om studenter i de ulike lærerutdanningene.

Indikatorene vil bli oppdatert på ulike tidspunkt i løpet av året, etter hvert som de forskjellige datakildene publiserer nye tall. Noen av indikatorene er bestilt av Kunnskapsdepartementet, og publiseres ikke andre steder. I slike tilfeller oppgir vi kilde. For de indikatorene som også publiseres andre steder, legger vi også til lenke.

Indikatorsettet som foreligger nå, vil bli utvidet med flere indikatorer senere.

Indikatorer for ansatte, årsverk og utdanningsnivå gir oversikt over ansatte i barnehage, lærere i grunnskole og videregående skole, hvor mange årsverk disse utfører, og hvilken utdanningsbakgrunn de har. Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet/BASIL, Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Antall og årsverk ansatte i barnehagen, og prosentandel barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL.

 

Ansatte i grunnbemanningen
i barnehage

Ansatte med utdanning som barnehagelærer eller
pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til pedagogisk leder i grunnbemanningen

Ansatte med utdanning som barne- og ungdomsarbeider
i grunnbemanningen

 

Antall

Årsverk

Antall

Årsverk

Andel (årsverk)

Antall

Årsverk

Andel (årsverk)

2018

71.924

64.114

28.269

26.266

41,0%

14.392

12.897

20,1%

2017

70.442

62.681

26.694

24.684

39,4%

13.909

12.496

19,9%

2016

70.555

62.638

26.220

24.173

38,6%

14.226

12.735

20,3%

Lenker til grunnlagstall:

Årsverk og prosentandel pedagogiske ledere og styrere i barnehagen med dispensasjon fra utdanningskravet

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL og SSB.

 

Styrere med dispensasjon
fra utdanningskravet (årsverk)

Styrere med dispensasjon
fra utdanningskravet (i pst. av årsverk styrere)

Pedagogiske ledere
med dispensasjon fra utdanningskravet (årsverk)

Pedagogiske ledere
med dispensasjon fra utdanningskravet (i pst. av årsverk pedagogiske ledere)

2018

38

0,8%

2.968

10,2%

2017

35

0,7%

1.266

4,9%

2016

47

1,0%

1.427

5,7%

2015

41

0,8%

1.631

6,6%

2014

58

1,1%

2.183

9,2%

2013

72

1,4%

2.907

12,0%

2012

97

1,9%

3.270

13,9%

2011

131

2,5%

3.313

14,8%

2010

136

2,6%

3.275

15,5%

2009

159

3,0%

3.048

15,3%

imagewqytd.png

Antall lærere og lærerårsverk i grunnskolen

Kilde: GSI

Skoleår

Antall lærere

Antall lærerårsverk

2018/19

69.079

53.942

2017/18

68.055

52.897

2016/17

67.393

51.941

2015/16

66.461

51.205

2014/15

66.165

50.814

2013/14

65.946

50.636

2012/13

65.809

50.493

2011/12

66.082

50.592

2010/11

66.351

50.633

2009/10

66.277

50.654

imagec7rqo.png

Antall og andel lærere i grunnskolen som ikke oppfyller kompetansekravene for undervisning i norsk, matematikk og engelsk

Kilde: GSI

 

1.-7. trinn

 

Norsk

Matematikk

Engelsk

2018/19

4.783

16%

6.942

27%

7.845

45%

2017/18

5.190

18%

7.522

30%

8.333

49%

2016/17

5.732

20%

8.536

34%

9.167

54%

2015/16

5.907

21%

8.869

36%

9.148

54%

 

8.-10. trinn

 

Norsk

Matematikk

Engelsk

2018/19

2.269

30%

2.023

29%

1.340

23%

2017/18

2.629

35%

2.510

35%

1.527

26%

2016/17

3.038

39%

2.894

41%

1.788

30%

2015/16

3.637

44%

3.530

46%

2.164

34%

 

1.-10. trinn

 

Norsk

Matematikk

Engelsk

2018/19

7.052

19%

8.965

27%

9.185

39%

2017/18

7.819

22%

10.032

31%

9.860

43%

2016/17

8.770

24%

11.430

36%

10.955

48%

2015/16

9.544

26%

12.399

38%

11.312

48%

image1b4oe.png

Antall lærere og lærerårsverk i videregående skole

Kilde: SSB

 

2015

2016

2017

2018

Totalt antall lærere

26 524

26 544

26 568

26 521

Totalt antall lærerårsverk

23 401

23 460

23 514

23 462

imaget250l.png

 

Indikatorene for forholdstall mellom ansatte/lærere og barn/elever viser hvor mange barn det er per ansatt i barnehagen og elever per lærer i grunnskolen. For videregående skole er det vanskelig å lage et godt mål på dette, da vi ikke har godt nok tallgrunnlag til å skille mellom lærere og elever på ulike studieretninger, en faktor som har stor betydning for gruppestørrelsen i videregående skole.

Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet/BASIL og Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

Antall barn per årsverk i grunnbemanningen i barnehagen. Ordinære barnehager, korrigert for alder og oppholdstid

Kilde: Utdanningsdirektoratet/BASIL.

 

Barn per årsverk i barnehagen

2018

5,8

2017

6,0

2016

6,0

2015

6,0

2014

6,1

2013

6,1

2012

6,2

2011

6,2

2010

6,2

2009

6,2

2008

6,2

2007

6,3

2006

6,4

2005

6,4

2004

6,4

2003

6,3

imageg84kk.png

Antall elever per lærer i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2) i grunnskolen

Kilde: GSI

 

Gruppestørrelse 2, 1.-4. trinn

Gruppestørrelse 2, 5.-7. trinn

Gruppestørrelse 2, 8.-10. trinn

2018/19

14,7

16,6

18,2

2017/18

15,3

16,7

18,3

2016/17

15,8

17,0

18,0

2015/16

16,0

16,7

17,9

2014/15

16,0

16,6

17,9

2013/14

16,0

16,5

18,1

2012/13

15,8

16,4

18,7

2011/12

15,6

16,4

18,9

2010/11

15,6

16,6

18,7

2009/10

15,4

16,4

18,4

2008/09

15,7

16,5

18,3

2007/08

15,5

16,5

18,3

2006/07

15,8

16,6

18,6

imagesxpqo.png

Indikator for kjønnsfordeling blant ansatte/lærere viser andelen menn ansatt i barnehagen og blant lærere i grunnskolen og videregående skole. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

Andel mannlige ansatte i barnehage, mannlige lærere i grunnskolen og mannlige lærere i videregående skole.

Kilde Utdanningsdirektoratet/BASIL, SSB og GSI.

 

2015

2016

2017

2018

Andel menn i barnehagens grunnbemanning

8,8%

9,0%

9,2%

 9,5%

Andel mannlige lærere i grunnskolen

25,3%

25,1%

25,1%

25,3%

Andel mannlige lærere i videregående skole

46,6%

46,2%

45,3%

44,6%

imageafxzp.png

Lenker til grunnlagstall:

Indikator for innvandrerbakgrunn blant ansatte/lærere viser hvor mange ansatte i barnehagen og lærere i grunnskolen og videregående skole som er innvandrere, eller har innvandrerforeldre. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og publisert i budsjettproposisjonen for Kunnskapsdepartementet (Prop. 1 S (2018–2019)).

Andel ansatte i barnehagen og andel lærere i grunnskole og videregående skole som har innvandrerbakgrunn

Kilde: SSB, gjengitt i Prop. 1S 2018–2019/2019–2020.

 

2015

2016

2017

2018

Andel ansatte i barnehagen som er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

13,9%

14,4%

14,9%

15,4%

Andel lærere i grunnskolen som er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

5,6%

5,7%

6,1%

6,4%

Andel lærere i videregående skole som er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

6,2%

6,8%

7,1%

7,3%

image4t63cd.png

 

Indikator for videreutdanning for barnehagelærere viser antall videreutdanningskurs fullført av barnehagelærere. Tallene er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Indikator for videreutdanning for lærere viser antall tilbud om videreutdanning gitt til lærere gjennom Kompetanse for kvalitet. Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet.

Antall videreutdanningskurs fullført av barnehagelærere (en barnehagelærer kan ha tatt flere kurs)

Kilde: DBH

 

Totalt antall kurs

Antall 15-studiepoengenheter

Antall 30-studiepoengenheter

Antall 60-studiepoengenheter

2018

1.951

922

973

56

2017

2.046

731

1.285

30

2016

2.122

1.176

912

34

2015

2.052

1.067

971

14

2014

1.300

330

961

9

2013

1.099

338

727

34

2012

813

125

640

48

2011

740

102

612

26

imagexgug.png

Antall tilbud om videreutdanning for lærere gjennom Kompetanse for Kvalitet.

Kilde: Utdanningsdirektoratet. 

 

Antall tilbud om videreutdanning

2019

6.843

2018

7.207

2017

6.000

2016

5.617

2015

5.300

2014

3.662

2013

1.895

2012

1.825

2011

1.433

imageoew1g.png

Indikatorene for læreres lønn viser gjennomsnittlig årslønn og lønnsøkning for lærere sammenlignet med andre yrkesgrupper. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og KS, og publisert av Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte etter næring og utdanningsnivå

Kilde: SSB/KS, gjengitt av TBU i NOU 2019: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019, tabell 2.5.

Næring

Gjennomsnitt              

Grunnskole

Videregående skole

Kort høyere utdanning

Lang høyere utdanning

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

Finanstjenester

803.760

581.160

658.920

830.760

974760

968.880

Helseforetak

619.680

402.720

474.120

556.680

861.240

627.120

Statsansatte

594.000

468.240

533.640

588.840

651.480

550.080

Industri

581.640

456.600

552.120

732.120

873.960

458.520

Skoleverket

569.280

421.560

464.280

569.520

628.200

612.000

Varehandel

537.120

454.920

530.400

643.560

740.040

440.880

Bygge- og anleggsvirksomhet

534.360

436.440

554.160

710.040

867.240

439.320

Kommune og fylkeskommune ekskl. skoleverket

527.640

428.520

480.480

552.600

690.600

624.720

Lønnsvekst i prosent for heltidsansatte etter næring og utdanningsnivå

Kilde: SSB/KS, gjengitt av TBU i NOU 2019: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019, tabell 2.5.

Næring

I alt (lønnskevst)

Grunnskole

Videregående skole

Kort høyere utdanning

Lang høyere utdanning

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

Finanstjenester

18,7%

11,1%

18,6%

12,4%

15%

46,5%

Kommune og fylkeskommune ekskl. skoleverket

16,9%

16,1%

14,2%

15,5%

13,5%

22,3%

Bygge- og anleggsvirksomhet

15,7%

14,8%

15,7%

14,9%

12,1%

14,3%

Helseforetak

17,2%

12,5%

15,9%

17,9%

10,7%

23,6%

Statsansatte

13,5%

12,6%

13,7%

12,6%

10,8%

14,3%

Varehandel

13,7%

15,4%

14,3%

8,4%

7,1%

17,5%

Skoleverket

14,5%

14%

13,8%

13,9%

13,2%

15,5%

Industri

12,4%

12,7%

12,6%

11,8%

9%

10,3%

Merknad: Finanstjenester omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting. Kilde til informasjon om skoleverket: KS

Indikator for lærerårsverk fordelt på sysselsettingsområde viser hvor personer med ulike typer lærerutdanning jobber, målt i årsverk. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og publisert i rapporten LÆRERMOD 2016-2040 Fremtidig tilbud og etterspørsel for fem typer lærere.

Antall og prosentandel årsverk, fordelt på lærerutdanning og aktivitetsområder

Kilde: SSB/LÆRERMOD

 

Barnehagelærer

Grunnskolelærer

Faglærer og andre lærere (lektorer)

PPU

PPU-Y

 

Antall

Andel

Antall

Andel

Antall

Andel

Antall

Andel

Antall

Andel

Barnehager

26.701

61%

301

1%

256

2%

128

0%

62

0%

Grunnskoler

8.280

19%

37.305

72%

3.794

27%

7.461

26%

1.604

13%

VGO

438

1%

2.270

4%

3.336

24%

9.074

31%

5.276

42%

UH

460

1%

1.015

2%

590

4%

2.325

8%

640

5%

Annet

1.269

3%

2.551

5%

1.676

12%

1.654

6%

467

4%

Utenfor sektor

6.863

16%

8.461

16%

4.349

31%

8.469

29%

4.398

35%

I alt

44.011

100%

51.903

100%

14.001

100%

29.111

100%

12.447

100%

Lenke til grunnlagstall:

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/366431?_ts=166ce55daa8

Indikator for turnover blant lærere innenfor KS' tariffområde viser turnover blant ansatte i undervisningsstillinger sammenlignet med andre sektorer innenfor kommune og fylkeskommune. Turnover er her definert som personer som fra ett år til det neste enten har byttet sektor, eller ikke lenger er tilsatt i kommune/fylkeskommune. Tallene er hentet fra KS' PAI-register.

Turnover fordelt på tjenestegrupper i KS' tariffområde

Kilde: KS/PAI.

 

2010–2011

2011–2012

2012–2013

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

Undervisningspersonell i grunnskolen

12,72

12,85

13,94

13,84

14,86

12,33

12,76

12,68

Undervisningspersonell i videregående skole

10,73

11,03

10,98

12,91

11,64

10,76

10,24

11,16

Barnehage

17,51

17,30

19,35

18,00

20,33

15,78

15,11

15,32

Helse og sosial

14,43

16,38

15,72

16,66

14,49

14,99

14,70

14,84

Kirke og kultur

20,21

22,58

23,71

20,74

26,22

20,10

18,21

19,14

Teknisk sektor

12,24

13,49

12,12

13,89

10,99

11,47

11,03

11,42

Sentraladministrasjonen

13,97

15,82

20,73

16,75

13,59

16,52

12,80

13,34