Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2015–2016)

Ansvaret for integreringssaker i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, ble 16. desember 2015 lagt til statsråden for innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet. 1. april 2016 ble sakene overført til statsråden for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringspolitikere