- Norsk støtte en livbøye

Av: Tamas Polgar, Norges ambassade i Budapest

Frivillige organisasjoner i Ungarn sliter. Kildene til å finansiere aktiviteter har tørket inn de siste årene. Norske EØS-midler er redningen for mange.

Fullt hus under lanseringen av NGO-fondet i Budapest, Ungarn. (Foto: Andreas Myrseth/Ambassaden i Budapest)

Frivillige organisasjoner i Ungarn sliter. Kildene til å finansiere aktiviteter har tørket inn de siste årene. Norske EØS-midler er redningen for mange.

Interessen var derfor stor da det nye NGO-fondet under EØS-midlene skulle lanseres i Budapest tirsdag. 200 plasser var tilgjengelige. Over 800 ville komme.

– Vi kunne fylt en av byens sportsarenaer for å få plass til alle, sa Veronika Móra som leder stiftelsen som forvalter fondet.

Fondet er på 12,6 millioner euro, eller drøye 90 millioner norske kroner. Dette er et betydelig norsk bidrag, ikke minst etter at både statlige og private finansieringskilder til frivillige organisasjoner i Ungarn har blitt redusert drastisk i løpet av de siste årene.

Livbøye
– Det norske NGO-fondet kommer som en livbøye for alle organisasjoner som kjemper for å overleve, sier Ágnes Balázsiné Gődér fra en lokal organisasjon i Szolnok, en mellomstor by øst i Ungarn. – Vi gjennomførte et vellykket prosjekt sammen med de lokale grunnskolene med støtte fra EØS-midlene for noen år tilbake, og håper å kunne fortsette virksomheten vår, og forhåpentligvis trekke inn norske partnere som kan gi oss inspirasjon.

Gődérs organisasjon gjennomførte kampanjer i samarbeid med grunnskolene i byen for å øke miljøbevisstheten blant barn og foreldrene deres.

Zoltán Hámori er direktør i Foundation for Democratic Youth (DIA). Han representerte ikke færre enn fire organisasjoner under lanseringen av NGO-fondet. – Dette er nødvendig siden interessen er så stor og kapasiteten var begrenset. Våre partnerorganisasjoner ba meg få med meg all nødvendig informasjon og også ha deres virksomhet i bakhodet når jeg snakker med de norske og islandske organisasjonene som er representert på arrangementet.

Fremme demokratiske verdier
Fra norsk side er målsettingen at EØS-midlene som er satt av til frivillige organisasjoner i Ungarn, skal styrke det sivile samfunn, demokrati og rettsstatlige prinsipper samt fremme grunnleggende rettigheter. Dette inkluderer for eksempel prosjekter for å fremme toleranse, likestilling og inkludering av sårbare grupper og minoriteter som romfolket. Både større og små organisasjoner kan søke om støtte (se egen sak om selve utlysningen).

Samarbeid med norske organisasjoner
Det er også en målsetting at NGO-fondet skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom ungarske og norske frivillige organisasjoner. Den norske Helsingforskomité har ansvar for å bistå i denne prosessen.

Etter lanseringen var det «speed-dating» mellom norske og ungarske frivillige organisasjoner for å kartlegge mulighetene for prosjektsamarbeid. (Foto: Andreas Myrseth/Ambassaden i Budapest)

En rekke norske organisasjoner fikk mulighet til å presentere seg under lanseringen i Budapest og møte potensielle ungarske partnere. Blant andre Norges Miljøvernforbund, Norges Vel, Idebanken, Grønn Hverdag, Norsk Folkehjelp, Voksne for Barn og Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

Hospitering
En del av NGO-fondet er også øremerket en hospiteringsordning. Den skal gi representanter for ungarske organisasjoner mulighet for å hospitere hos en norsk samarbeidende organisasjon. Formålet er å lære av hverandre og utveksle erfaringer og arbeidsmetoder som kan tas med tilbake til Ungarn. Dette gjelder ikke minst hvordan det sivile samfunn i Ungarn kan delta aktivt i politiske beslutningsprosesser og fremme menneskerettigheter, spesielt rettighetene til minoriteter og andre utsatte grupper.

En sammenslutning ledet av stiftelsen Ökotárs har fått oppdraget med å forvalte det EØS-middelfinansierte NGO-fondet i Ungarn.

Til toppen