4,7 millioner kroner til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø

Mange frivillige organisasjoner gjør et godt forebyggende arbeid for utsatte barn og ungdom. For å styrke dette arbeidet tildeles nå økonomisk støtte gjennom en ny tilskuddsordning.

Innsatsen er et ledd i regjeringens strategi Barn som lever i fattigdomMidlene går etter søknad til organisasjoner som driver utadrettet arbeid blant ungdom i deres nærmiljø med temaer som psykisk helse, rus, mobbing og marginalisering, eller forebyggende arbeid mot barnefattigdom. I flere av prosjektene er det unge som veileder unge.

- Forebyggende arbeid er helt avgjørende for å skape gode og trygge oppvekstmiljø. Mange unge sliter i dag med problemer knyttet til blant annet psykisk helse, rus, fattigdom og mobbing. Unge som kjenner nærmiljøet, og er aktive i frivillige organisasjoner, kan være viktige støttespillere og forbilder for jevnaldrende, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Regjeringen ønsker at ildsjeler i norske lokalsamfunn i større grad kan bidra i samarbeid med det offentlige og andre aktører. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er mer utsatt for å bli marginalisert og har i større grad helseutfordringer. Derfor er det viktig å støtte organisasjoner som arbeider for å forhindre marginalisering, og for å skape gode oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn.

For å styrke organisasjonene sin evne til å drive utadrettet arbeid for målgruppen er det i år opprettet en tilskuddsordning som forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 5 millioner kroner er satt av til formålet i 2015.

- Ungdom har en viktig rolle i lokalsamfunnene. Jeg tror at ung-til-ung-formidling bør tas mer i bruk i arbeidet med gode og trygge nærmiljø, sier Horne.

Organisasjonen MOT, som arbeider mot mobbing, vold og rusmisbruk, er innvilget 2 millioner kroner til sine MOT-kurs på ungdomsskoler og videregående skoler. Norges Røde Kors er innvilget 700 000 kroner til gatemegling som er volds- og kriminalitetsforebygging for og med barn og unge i alderen 13-25 år. Skeiv ungdom mottar 560 000 kroner til sitt prosjekt "Distrikta på skeiva". Prosjektet skal styrke mulighetene unge skeive i distriktene har for å kunne bygge sosiale nettverk med andre unge skeive.

Her er listen over organisasjonene og prosjektene som har mottatt støtte

Til toppen