Forenkler organiseringen av Mattilsynet

Regjeringen foreslår i statsråd 10. oktober endringer i matloven som legger til rette for en forenkling av organiseringen av Mattilsynet.

Regjeringen foreslår i statsråd 10. oktober endringer i matloven som legger til rette for en forenkling av organiseringen av Mattilsynet.  

Mattilsynet logo 

Regjeringen ønsker å forenkle organiseringen av Mattilsynet fra dagens tre nivåer til to nivåer. Det foreslås at dagens distriktskontor og regionkontor slås sammen til ett nivå. Hovedkontoret skal overta all behandling av klagesaker, som i dag foregår ved hvert av de åtte regionkontorene.

Vi ønsker å bruke mindre ressurser på administrasjon og mer på tilsynsvirksomhet. I tillegg ønsker vi å ha et system for behandling av klager som sikrer lik behandling over hele landet. Vi har sett eksempler på ulik praksis som følge av at klagebehandlingen er spredt over hele landet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Omlegging fra tre til to forvaltningsnivåer krever endring av matloven. Det er gjennomført en høring av endringsforslag til matloven som legger til rette for at Mattilsynet kan omorganiseres. Det ble samtidig foreslått enkelte endringer i lovens bestemmelser om gebyrer og virkemiddelbruk. 

I dag kan virksomheter pålegges å betale gebyr for tilsyn og kontroll. Det foreslås å utvide bestemmelsen til også å omfatte gebyr rettet mot privatpersoner som utøver aktiviteter i privat og ikke-kommersielt øyemed. Virksomheter som ikke etterkommer pålegg eller grovt overtrer bestemmelser i loven kan i dag ilegges virksomhetskarantene for en begrenset periode. Det foreslås å utvide bestemmelsen til også å omfatte den som er ansvarlig i virksomheten.  

Etter gode innspill i høringsrunden, er lovforslaget noe endret når det gjelder virkemiddelbruk. De foreslåtte endringene knyttet til lovhjemmel for overtredelsesgebyr fremmes ikke nå, fordi det er behov for mer tid til utredning før forslag kan legges frem for Stortinget.

Mattilsynet vil nå arbeide videre med endringer i sin organisasjon, med sikte på at endringene kan tre i kraft fra 1. januar 2015.

Til toppen