Forsiden

Høring - forslag til endring av matloven

Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.08.2014

Vår ref.: 13/1603

Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). 

Regjeringen ønsker å legge til rette for en enklere, mer enhetlig og effektiv forvaltning og bedre styring. Mattilsynet er i dag organisert i tre forvaltningsnivåer, noe som er lovfestet i matloven. For å legge til rette for en mer effektiv organisering av Mattilsynet, sendes det på høring et forslag om å fjerne den lovfestede bindingen av Mattilsynets organisering. Mattilsynet ønsker å legge opp til en organisasjonsmodell med to forvaltningsnivåer, som kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av matloven. 

Samtidig foreslås det enkelte endringer i de andre administrative bestemmelsene om Mattilsynets virkemidler. 

Da hovedhensikten med notatet er å forberede en organisatorisk endring vedrørende Mattilsynet, fremmes notatet av Landbruks - og matdepartementet som administrativt ansvarlig departement. Den etterfølgende lovproposisjonen vil bli fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet som lovansvarlig departement. 

Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@lmd.dep.no. Den enkelte høringsinstans bes å vurdere behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse for eventuelle andre underliggende enheter, og at høringen gjøres kjent for de aktører som vurderes som relevante. Alle som ønsker å sende inn høringsuttalelse er velkommen til å gjøre dette, uavhengig av om de står på listen over høringsinstanser eller ikke. 

Høringsdokumentene er lagt ut på departementets hjemmeside: http://www.regjeringen.no.

Høringsfrist: 11.8.2014.
 

Med hilsen                                                                        

Cathrine Steinland (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Dag Halvorsen
                                                                                          seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • ANIMALIA
 • Arbeids- og sosialdepartmentet
 • Arbeidstilsynet
 • Barne-, likestillings og inkluderingsdepartmentet
 • Bellona
 • Bioforsk
 • Bransjeforeningen for Storkjøkkenleverandører
 • Bransjerådet for naturmidler
 • Bryggeri- og Drikkevareforeningen
 • Dagligvarehandelens Miljøforum DMF
 • Dagligvareleverandørenes Forening DLF
 • Debio
 • Den Norske Veterinærforening
 • Det Norske Travselskap
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Dyrevernalliansen
 • Fagforbundet i Norge
 • Fellesforbundet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening FHL
 • Fiskeridirektoratet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Forsøksdyrutvalget
 • Fylkesmannen i Aust-Agder
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Fylkesmannen i Østfold
 • GENO
 • HANEN
 • Helsedirektoratet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Import- og Export-Agenters Forening IEAF
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund KLF
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal - og moderniseringsdepartementet
 • Kontaktutvalget for tamreinlaga i Sør-Norge
 • Kost- og ernæringsforbundet
 • Kostforum
 • Kreftforeningen
 • Kulturdepartementet
 • LABforum
 • Landbrukets Forsøksringer LFR
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Legemiddelindustrien LMI
 • LO Landsorganisasjonen i Norge
 • Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)
 • Matmerk
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt
 • NHO Mat og Drikke
 • NHO Mat og Landbruk
 • NHO Reiseliv
 • NITO
 • NIVA Norsk institutt for vannforskning
 • NOAH - for dyrs rettigheter
 • Nofima
 • Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag
 • Norges Astma- og Allergiforbund
 • Norges birøkterlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Norges Diabetesforbund
 • Norges fiskarlag
 • Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges kvinne- og familieforbund
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Råfisklag
 • Norges Sildesalgslag
 • Norges Småkvalfangarlag
 • Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB)
 • Norkorn
 • Norsildmel
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Bufe
 • Norsk Dyrepleier og Assistent Forening NDAF
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk forening for ernæringsfysiologer NFE
 • Norsk forsøksdyrsentral
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk Huskattforening
 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
 • Norsk institutt for naturforskning - NINA
 • Norsk Institutt for skog og landskap
 • Norsk Kennel Klub
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Sau og Geit
 • Norsk Såvareforening
 • Norsk Tjenestemannslag NTL
 • Norsk Treteknisk Institutt
 • Norsk Vann BA
 • Norske Felleskjøp
 • Norske Lakseelver
 • Norske Landbrukstenester
 • Norske Maritime Leverandører
 • Norske Rasekatters Riksforbund
 • Norske Reindriftsamers Landsforbund
 • Norske Samers Riksforbund / Norgga Sámiid Riikkasearvi
 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening
 • Norsvin
 • NORSØK Norsk senter for økologisk landbruk
 • NTNU Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet
 • Næringslivets hovedorganisasjon NHO
 • Oikos
 • Olje- og energidepartementet
 • Plantesortsnemnda
 • Politidirektoratet
 • Produsentforeningen av 1909
 • Reindriftsforvaltningen i Alta (sentralkontoret)
 • Rådet for Dyreetikk
 • Sámediggi - Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • SINTEF Fiskeri og havbruk
 • Statens Landbruksforvaltning - SLF
 • Statens Legemiddelverk
 • Stiftelsen Rubin
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Trondhjem biologiske stasjon
 • TYR - Norsk Kjøttfeavlslag
 • Universitetet i Agder UiA
 • Universitetet i Bergen UIB
 • Universitetet i Oslo UIO
 • Universitetet i Stavanger UIS
 • Universitetet i Tromsø UIT
 • Utenriksdepartementet
 • Veterinærinstituttet
 • Vin- og brennevinleverandørenes forening VBF
 • Vitenskapskomiteen for mattrygghet VKM
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS