Nye adopsjonsregler fra 1. oktober

Fra 1. oktober kan samboere bli vurdert som adoptivforeldre på linje med ektefeller eller registrerte partnere. De kan også stebarnsadoptere hverandres barn.

Fra samme dato er det åpnet for at tidligere ektefelle, registrert partner eller samboer, etter skilsmisse eller samlivsbrudd, kan adoptere tidligere ektefelle, registrerte partner eller samboers barn (stebarnsadopsjon). I tillegg kan gjenlevende ektefelle, registrerte partner eller samboer kan stebarnsadoptere den avdøde ektefelles, samboers eller registrerte partnerens barn.

– Tidligere kunne bare ektefeller eller registrerte partnere adoptere sammen eller adoptere hverandres barn (stebarnsadopsjon). I dagens Norge er det mange som har barn sammen selv om de ikke er gift. Jeg er veldig glad for at samboere nå vil bli likestilt med ektefeller ved adopsjon. Jeg er opptatt av at alle likestilles uavhengig av hvilken samlivsform man har valgt, og dette har vi oppnådd ved lovendringen, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. 

Lovendringen vil ha størst betydning ved innenlandsadopsjon, i og med at svært få land i dag godkjenner at samboere kan adoptere.  

Stebarnsadopsjon kan bli bedre for barnet

Ved endring i adopsjonsloven er det åpnet for at tidligere ektefelle, registrert partner eller  samboer kan adoptere tidligere ektefelle, registrerte partner eller samboers barn (stebarnsadopsjon). Det er et vilkår at at barnets forelder samtykker til adopsjonen. Videre er det et vilkår at det kun er etablert ett foreldreskap for barnet. Det kreves uansett at adopsjonen vurderes å være til barnets beste. Det gjelder egne regler for at barn skal medvirke i avgjørelse om adopsjon, blant annet skal barn over syv år og yngre barn som er istand til å danne seg egne synspunkter få informasjon og anledning til å si sin mening. 

I tilfeller der barnet har én juridisk forelder og én steforelder som deltar i barnets oppvekst, og barnets eneste juridiske forelder dør, kan barnets steforelder oppnå foreldreansvar etter barneloven. Dette vil likevel ikke gi barnet og forelderen den samme juridiske tryggheten og rettsstillingen som en adopsjon.

- Tidligere kunne steforelder, der barnets eneste juridiske forelder dør, kun søke om adopsjon som enslig. Rettsvirkningen av en adopsjon som enslig er imidlertid at rettsforholdet til den avdøde forelderen og dennes familie opphører. Denne rettsvirkningen er som oftest ikke ønskelig. En stebarnsadopsjon vil sikre barnet en varig, stabil og rettslig tilknytning til barnets omsorgsforelder, uten å miste tilknytningen til slekten til sin opprinnelige og eneste forelder, sier barneminister Solveig Horne. 

Mer informasjon

For ytterligere informasjon vises det til retningslinjene i rundskriv Q-1225 B Retningslinjer til endringer i adopsjonsloven: Samboeres adopsjonsadgang. Stebarnsadopsjon etter skilsmisse, samlivsbrudd og død. For øvrig vises det til nærmere omtale i Prop. 171 L (2012-2013) Endringer i adopsjonsloven og Innst. 143 L (2013-2014).

Det er også nedsatt et lovutvalg som skal utarbeide forslag til en helt ny adopsjonslov. Lovutvalget leverer sin utredning 14. oktober.

Til toppen