Internasjonalt samarbeid kan gi lavere frafall i videregående opplæring

Av Siv Andersen (SIU) og Erik Langbråten (Bufdir)

Tre av ti fullfører ikke norsk videregående opplæring. Deltakelse i internasjonalt samarbeid kan bidra til å øke gjennomføringen, viser flere studier.

Internasjonalt samarbeid som Erasmus+ kan bidra til å redusere frafall i videregående opplæring. Foto: Paul Sigve Amundsen/SIU

Frafall i videregående opplæring er et stort personlig og samfunnsmessig problem. En side av saken er at arbeidslivet har stadig mindre behov for slik ufaglært arbeidskraft.

Samtidig er det påvist klare sammenhenger mellom frafall og arbeidsledighet, helseproblemer, sosiale problemer og kriminalitet senere i livet. Å redusere frafallet er altså av avgjørende betydning.

Internasjonalt samarbeid
Ulike undersøkelser peker på en serie positive følger av internasjonalt utdanning- og ungdomssamarbeid, både faglig, språklig, sosialt og personlig. Men et slikt samarbeid kan også bidra til lavere frafall i skolen.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) oppfordrer derfor til økt norsk deltakelse i Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 som ble lansert på en konferanse i Operaen i Oslo 23. mai.

Økt læring og motivasjon
Internasjonalt samarbeid gir stort læringsutbytte, slik norske skoleansatte selv vurderer det (SIU-rapport 2013). Over 80 prosent mener at det styrker lærerens kompetanse, faglige repertoar og motivasjon. Elevenes læringsutbytte er enda høyere. Internasjonalisering styrker elevenes motivasjon og læring, men også det sosiale miljøet blant elevene.

Denne tendensen bekreftes i mer kvalitative oppfølgingsundersøkelser. Internasjonalt samarbeid og utenlandsopphold virker motiverende og skjerpende på elevene og bidrar til å forebygge frafall, er en gjengs erfaring fra en rekke norske skoler som har deltatt i europeisk skolesamarbeid.

Erasmus+ gir penger til samarbeid
I Erasmus+ kan norske skoler søke midler til å samarbeide med skoler i andre europeiske land. I en tid med økonomisk tilbakegang i EU-området, og EU-budsjetter med nedskjæringer, er det fantastisk at Erasmus+ øker med hele 40 prosent i forhold til forløperen. EU satser på utdanning og ungdom som bærebjelken også i økonomisk vekst.

Europeisk skolesamarbeid virker inkluderende for elever med særlige behov, innvandrerbakgrunn, sosioøkonomiske utfordringer, viser en kartlegging utført av franske CIEP. Slikt samarbeid er også positivt for elevenes motivasjon og læringsutbytte, bidrar til bedre samarbeidsklima på skolen og med foreldre og mellom skoler og lokalmiljøet.

Alt dette er resultater som legger til rette for bedre gjennomføring.

Frafall som tema
Innen Erasmus+ definerer deltakerne selv tema for samarbeid. Noen velger nettopp forebygging av frafall som tema, i erkjennelsen av at frafall ikke er et nasjonalt problem.

Lister videregående skole i Vest-Agder har deltatt i et europeisk skolesamarbeid om frafall. Partnerne har studert relevant forskning, gjennomført spørreundersøkelser og diskutert utfordringer og mulige løsninger. Assisterende rektor, Arvid Frøsland, sier at Lister-skolen de siste årene har etablert en rekke tiltak inspirert av europeisk skolesamarbeid. Individuell elevoppfølging er systematisert, rutiner for å følge opp fravær er innført, med tydelig ansvarsfordeling.

Rektoren ser at det nytter. Gjennomføringsgraden har nå økt til godt over fylkessnittet.

Dette er første del av en artikkel som finnes på hjemmesiden til SIU, som er kontakpunkt for Norges deltakelse i Erasmus+. Les hele artikkelen her


Mer informasjon:

 

 

Til toppen