Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Minoritetskvinner og likestillingsutfordringer

Kjære alle sammen,  

Tusen takk for invitasjonen og for at jeg har fått det ærefulle oppdrag å dele ut diplomer til 15 flotte og ressurssterke kvinner i dag! 

Gjennom dette prosjektet har dere bygget nettverk med hverandre, og motivert hverandre og andre kvinner i deres eget lokalmiljø. 

Å være foreldre er en av de aller største gledene i livet! Men det er også en utfordring - for alle foreldre.

Hverdagens stress kan tære på tålmodigheten og kreftene. For foreldre bosatt i Norge med bakgrunn fra et annet land, kan foreldrerollen kanskje være ekstra krevende. 

Man skal tilpasse seg et nytt samfunn og skaffe familien mat på bordet og tak over hodet. I tillegg kommer kulturforskjeller og ulike syn på oppdragelse, som kan gi noen ekstra utfordringer. 

Dette krever sin kvinne – og sin mann for den del! 

Dette er derfor et viktig prosjekt, og Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet er glade for å kunne støtte det. 

Dere er brobyggere.

Jeg er selv småbarnsmor, og vet hvor viktig det er med nettverk og det å kunne snakke med andre som har vært i samme situasjon, og selv kjent utfordringene på kroppen.

Kvinner og mødre er nærmest til å hjelpe seg selv og andre. Gjennom dette prosjektet får flere kvinner en solid base til jobben som foreldre og kan formidle det videre til andre kvinner. Det gir positive ringvirkninger i lokalsamfunnet, men ikke minst innad i familiene. Dette er kort og godt et eksempel på det vi er så glad i å kalle ”god dugnadsånd”! 

Kvinner med minoritetsbakgrunn møter mange likestillingsutfordringer. De er berørt av mange av de samme utfordringene som rammer andre kvinner i Norge, for eksempel kjønnsdelte utdannings- og arbeidsmarkeder som igjen påvirker lønnen mellom kvinner og menn.  Men noen kvinner med innvandrerbakgrunn skiller seg ut ved at de i mindre grad deltar i arbeidslivet. 

Å sørge for at innvandrerkvinner kan få arbeid og bli selvforsørgende er et viktig integrerings- og likestillingstiltak. Vi vet også at manglende tilknytning til arbeidslivet er en viktig årsak til lav inntekt. 

Når man er i jobb, får familien bedre økonomi. For å bedre denne situasjonen satser regjeringen på å gi nyankomne innvandrere språk- og arbeidstrening gjennom norskopplæring og introduksjonsprogrammet slik at de kan komme seg raskt i arbeid. 

Det er lønnsomt å satse på skreddersydde tiltak, også for personer som står langt fra arbeidslivet, og vi setter også inn ekstra tiltak for kvinner for å øke yrkesdeltakelsen.

Jobbsjansen har som mål å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke omfattes av andre ordninger. Hjemmeværende kvinner som ikke er avhengige av sosialhjelp, er prioritert i tiltaket. 

Nyankomne flyktninger over 18 år har plikt til å delta i introduksjonsordningen hvis de trenger kvalifisering. De har rett på et program som styrker deres muligheter for å delta, for eksempel ved å lære norsk, få kunnskaper om samfunnet og å delta på arbeidsrettede tiltak. 

I introduksjonsprogrammet har det vært et viktig poeng å gi selvstendige rettigheter til hver enkelt deltaker, og en stønad for deltakelse som er basert på den enkeltes deltakelse og ikke for eksempel er avhengig av ektefellens deltagelse eller aktivitet. 

Vi vet at noen minoritetskvinner blir diskriminert i arbeidslivet. Vi vet at det ofte er ekstra utfordrende å komme med et navn som ikke ”høres norsk” ut, og at det er lett å bli demotivert hvis man ikke engang får komme på intervju etter en rekke søknader. 

Dette er noe regjeringen ønsker å se på hvordan vi kan bedre. Blant annet går vi nå i gang med å styrke diskrimineringsvernet og har startet arbeidet med en ny felles likestillings og ikkediskrimineringslov, hvor det å se på hvordan vi kan følge opp tilfeller av diskriminering, blir viktig. 

Vold i nære relasjoner er en likestillingsutfordring vi står ovenfor på tvers av kulturer. Arbeid for å fremme likestilling er viktig både for å forebygge vold mot kvinner og vold mot barn. Undersøkelser viser at det er mindre vold i familier der mor og far er likestilte. 

Helt vesentlig er likevel den enkeltes egen innsats for eget liv. Det nettverket dere bidrar med gjennom deres engasjement, er et viktig bidrag og dere kan være viktige støttespillere for de som trenger å utvikle den selvtillit som skal til for å ta oppgjør med det som står i veien for deltagelse i samfunnet, enten det gjelder barrierer i eget miljø eller i samfunnet for øvrig. 

MiRA-Senteret gjør et viktig arbeid for å styrke kvinner med minoritetsbakgrunn, både gjennom veiledning, nettverksbygging og ulike aktiviteter. Dette kurset er et godt eksempel på det. 

Jeg vil avslutte med å si: Gratulerer med dagen, gratulerer med fullført kurs! 

Og ikke minst: lykke til med den videre innsatsen! Det er dere vil se ringvirkningene av hva dere har lært gjennom kurset. Flere kvinner vil dra nytte av den erfaringen og de kunnskapene dere har opparbeidet dere. Det dere gjør er kjempeviktig. 

Lykke til!