Møte med funksjonshemmedes organisasjoner

20. august 2014 møtte BLD Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Unge funksjonshemmede (UF) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Formålet var å få innspill til hvordan samarbeidet mellom organisasjonene og departementene kan bli bedre.

20. august 2014 møtte BLD Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Unge funksjonshemmede (UF) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Formålet var å få innspill til hvordan samarbeidet mellom organisasjonene og departementene kan bli bedre.  

Hvordan få til godt samarbeid
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede (SRLF) ble avviklet i 2012, og derfor tok BLD initiativet til dette møtet. Det legges ikke opp til å re-etablere et slikt råd. På bakgrunn av dette var organisasjonene opptatt av samarbeid og framtidig dialog med fagfolk og politikere. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) orienterte om direktoratets rolle, faglige aktiviteter og planer på dette området. Organisasjonene framhevet at samarbeidet med fagdirektorater og enkeltdepartement på sektorsaker var godt, men ønsket seg et mer helhetlig og koordinert blikk på faglige og politiske utfordringer. Statssekretær Maria Hoff Aanes (BLD) støttet innspillet og ønsket velkommen mulige måter å få dette til på. Som oppfølging vil departementet innkalle til et arbeidsmøte med representanter fra FFO, UF, SAFO og Bufdir for å jobbe fram konkrete tiltak og organisering som kan fremme et godt overordnet samarbeid om politikken for personer med nedsatt funksjonsevne.   

FN-dagen for funksjonshemmede
Organiseringen av og samarbeidet om FN - dagen for funksjonshemmede 3. desember 2015 ble også nevnt som et felles tema. Statssekretæren avsluttet med at BLD er opptatt av å være et godt koordineringsdepartement for den statlige politikken for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Møte med funksjonshemmedes organisasjoner (Foto: Andreas Keus, HOD)

Deltakere på møtet var:

  • Fra FFO: Knut Magne Ellingsen, Liv Arum, Andreas Habberstad, Ingunn E. Ulfsten, Ove Helset og Lars Rottem Kragnes.
  • Fra SAFO: Arne Lein, Jens Petter Gitlesen og John Torsvik. 
  • Representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Kunnskapsdepartementet (KD) og deres underliggende direktorat, Utdanningsdirektoratet.
  • Statssekretæren ledet møtet, hun hadde med seg representanter fra eget embetsverk og representanter fra sin egen fagetat, Bufdir.
Til toppen