Offisielt fra statsråd 10. oktober 2014

I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt et utvalg som skal vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder, og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Det ble også fastsatt en forskrift som skjerper de restriktive tiltakene mot Russland.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. oktober 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 3 L (2014-2015)
Endringer i matloven
(Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler)

2. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Forskrift om endring i forskrift 25. juni 2010 nr. 940 om gjennomføring i norsk rett av vedlegg IV nr. 30 til EØS-avtala (gjennomføring av forordning (EU) nr. 174/2013 av
5. februar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 106/2008 om eit fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr) vert fastsett.

Samferdselsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3500 kg.
(Pressemelding)

3. Styrer, utvalg

Finansdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet:

Direktør Øystein Børmer (utvalgsleder), Oslo
Fagdirektør Harald Brandsås, Oslo
Direktør Anna Rømo, Oslo
Stedfortredende generaldirektør Kristina Lundqvist, Sverige
Konsernleder Stein Berntsen, Stavanger
Professor emeritus Kåre P. Hagen, Bergen
Spesialrådgiver Tore Eriksen, Oslo
Direktør Marianne Mancini, Oslo
Økonomidirektør Hanne Gaaserød, Hamar

Justis- og beredskapsdepartementet
Følgende medlemmer reoppnevnes til Det kriminalitetsforebyggende råd for perioden
1. januar 2015 til 30. juni 2015:

Leder: Styreleder Shahzad Rana, Oslo

Nestleder: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg

Medlemmer:
Tidligere stortingsrepresentant (Ap) Eirin Faldet, Stange
SLT-koordinator Even Ytterhus, Malvik
Tidligere lensmann Arne Sigstad, Elverum
Seniorrådgiver Lasse Rolèn, Bærum
Ungdomsarbeider Marco Elsafadi, Bergen
Politistasjonssjef Ole Hortemo, Kristiansand
Klinikksjef Kari Lossius, Bergen
Forsker Tina Luther Handegård, Bodø
Styreleder Gunhild Grande Stærk, Halden

4. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Eivind Antonsen, Carl Bekkevold og Åshild M. Bekkevold over Olje- og energidepartementets ekspropriasjonstillatelse av 30. mai 2014 til HelgelandsKraft AS av nødvendig grunn og rettigheter i forbindelse med utbygging av Bjørnstokk kraftverk i Brønnøy kommune. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet
Seniorrådgiver Eva Karin Rabben utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Politiadvokat Marit Formo konstitueres som statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke utover 30. september 2016.

6. Andre saker

Samferdselsdepartementet
Med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat gis lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 20 utvidet geografisk virkeområde slik at denne også gjelder i Norges økonomiske sone.
(Pressemelding) 

Til toppen