Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 19. februar 2010

Et utvalg som skal utrede styrkeforholdene i matvarekjeden ble oppnevnt i statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. februar 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 76 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og republikken San Marino, undertegnet i Paris 12. januar 2010

Prop. 77 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Samoa, undertegnet i Canberra 16. desember 2009

Prop. 78 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene, undertegnet i Canberra 16. desember 2009

Miljøverndepartementet

Prop. 75 L (2009-2010)
Endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 79 S (2009-2010)
SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet

Ikraftsetting av lov 19. desember 2008 nr. 106 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner). Loven trer i kraft 1. mars 2010.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. februar 2010 til lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven).
Lovvedtak 34 (2009-2010). Lov nr. 5.

Kulturdepartementet

Ikraftsetting av gjenstående deler av lov 19. desember 2008 nr. 117 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (betalingsformidling m.m.). Endringen i lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator § 3, endringen i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 2 og endringen i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 11 skal gjelde fra 1. juni 2010.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Kulturdepartementet

Fastsetting av forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4.      Delegasjon av myndighet

Arbeidsdepartementet

Kongens myndighet etter lovens kapittel XIV om endringer i foretakspensjonsloven § 6-4 annet ledd til å gi forskrift om fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger og beregning av slike fradrag delegeres til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5.      Styrer, utvalg

Landbruks- og matdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede styrkeforholdene i matvarekjeden:

Seniorrådgiver Einar Steensnæs (leder), Haugesund
Innkjøpssjef Bente Gustavson, Øvre Eiker
Underdirektør Gro Tvedt Andersen, Oslo
Direktør Thomas Angell, Oslo
Informasjonsdirektør Bjørn V. Kløvstad, Hamar
Adm. direktør Helge Hasselgård, Hurum
Forbundsleder Jan-Egil Pedersen, Porsgrunn
Styreleder Grete Sjurgard, Lom
Bonde Eli Reistad, Sigdal
Markedsdirektør Ola Bratvoll, Bergen
Advokat Thea Susanne Skaug, Bærum
Prosjektleder Aina Bartman, Oslo
Post doktor Anne Borge Johannesen, Trondheim
Ass. direktør Kristin Hoff, Oslo
1.amanuensis Bent Sofus Tranøy, Bærum
(Pressemelding)

6.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Abu Dhabi, Åse Elin Bjerke, utnevnes tillike til ambassadør i Kuwait.

Avdelingsdirektør Dag Wernø Holter utnevnes til ambassadør i Reykjavik, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Jostein Mykletun utnevnes til generalkonsul i Houston, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Lise Nicoline Kleven Grevstad utnevnes til ambassadør i Tallinn, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeidsdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Torkel Sandegren og departementskonstituert avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna utnevnes til avdelingsdirektører i Arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Underdirektør Maiken Engelstad utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Rigmor Aasrud oppnevnes som settestatsråd for statsråd Hanne Inger Bjurstrøm i sak om oppnevning av særskilte meklingsmenn for perioden 1. mars 2010 til 29. februar 2012.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 om opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende kommisjonsvedtak (videreutvikling av Schengen-regelverket), og avtale mellom EF, Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om Yttergrensefondet 2007-2013 inngås
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2009.
(Pressemelding)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen