Historisk arkiv

Mye nytt areal i TFO gir nye muligheter i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Utlysning av Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010. Industrien får med dette tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

- God og regelmessig tilgang på leteareal er nødvendig for å sikre videre aktivitet på norsk sokkel. Jeg er glad for i dag å utlyse vår årlige tildeling i modne områder. Vi foretar nå den største utvidelse av området som er omfattet av tildeling i forhåndsdefinerte områder siden ordningen ble etablert i 2003. Utvidelsen er i tråd med forvaltningsplanene, og omfatter areal i Norskehavet og Barentshavet. Jeg legger med dette til rette for nye funn, nye utbygginger og ny aktivitet i nord sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

I TFO 2010 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med totalt 63 blokker eller deler av blokker sammenliknet med området i TFO 2009. TFO-området i Barentshavet er utvidet med 20 blokker eller deler av blokker, mens TFO-området i Norskehavet er utvidet med 43 blokker eller deler av blokker. Letearealene som nå utlyses er hovedsakelig tilbakeleverte blokker der det tidligere har foregått petroleumsaktivitet. Utlysningen vil gi nye muligheter til alle selskaper på norsk sokkel og bidra til å sikre stabil aktivitet i olje- og gassvirksomheten.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder er den årlige konsesjonsrunden for tildeling i modne områder som ble etablert i 2003. Sammen med de nummererte konsesjonsrundene, som fokuserer på de umodne områdene, sikrer TFO-ordningen at selskapene har fokus på alle åpne områder på norsk sokkel. De modne områdene er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi, mindre tekniske utfordringer og godt utbygd eller planlagt infrastruktur.

Hensikten med ordningen er å stimulere til leteaktivitet i modne områder. Utfordringene i modne områder er i mange tilfeller knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn kan ofte ikke rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha meget god lønnsomhet når de kan utnytte eksisterende infrastruktur. Det er derfor viktig å påvise og utnytte nye ressurser før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned. TFO-ordningen er et viktig instrument for å opprettholde et jevnt aktivitetsnivå og bidra til å opprettholde sysselsettingen i hele næringen.

De helhetlige rammene for petroleumsvirksomheten blir fastlagt av Stortinget gjennom forvaltningsplanene for hvert enkelt havområde. Disse gjelder for nye tildelinger i et område uavhengig av om det utlyses gjennom TFO-ordningen eller i en nummerert konsesjonsrunde. De vedtatte rammene er lagt til grunn for utvidelsen av TFO-området. Tildelinger av nye utvinningstillatelser gjennom TFO 2010 vil følge de rammene som er fastsatt i forvaltningsplanene.

Søknadsfristen er satt til 15. september 2010 kl. 12.00. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene rundt årsskiftet 2010/2011.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Kart TFO-utlysning 2010