Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 28. november 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram eit lovforslag som vil opne for at kommunane kan fastsette snøscooterløyper.

Statsråd vart halde på Oslo slott 28. november 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Meld. St. 8 (2014-2015)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Pressemelding)

Finansdepartementet
Prop. 36 S (2014-2015)
Ny saldering av statsbudsjettet 2014
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 34 L (2014-2015)
Endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger)
(Pressemelding)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 35 L (2014-2015)
Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften).

3. Styrer, utval

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Følgende leder og medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal gjennomgå barnevernloven:

Professor Trude Haugli, Tromsø, leder
Fylkesnemndsleder Christian Børge Sørensen, Stavanger
Kommuneadvokat Frode Lauareid, Kongsberg
Advokatfullmektig Cecilia Dinardi, Oslo
Seniorrådgiver/advokat Wenche Dahl Elde, Oslo
Advokat Arne Birger Krokeide, Gjøvik
Seniorrådgiver Berit Roll Elgsaas, Molde

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Anders Bals gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner.

Ordfører Anne Karin Olli utnevnes til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet
Seniorrådgiver Morten Ringheim utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Asbjørg Lykkjen og politiadvokat Aina Mee Ertzeid som statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. januar 2015 og inntil videre, dog ikke utover 30. april 2015.

Fagdirektør Marianne Kristin Fjeld konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet for ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon blir fastsette.
(Pressemelding) 

Til toppen