Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 5. mars 2010

I statsrådet i dag vart det mellom anna vedteke å verna 26 skogområde i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Telemark og Østfold.

Statsråd vart halde på Oslo slott 5. mars 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Arbeidsdepartementet

Prop. 82 L (2009-2010)
Endringer i folketrygdloven mv. (pensjonsreformen – tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon)
(Pressemelding)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 80 L (2009-2010)
Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven (rett til fedrekvote uavhengig av mors stillingsandel m.v.)

Finansdepartementet

Prop. 83 S (2009-2010)
Samtykke til å inngå en avtale mellom den norske stat ved Finansdepartementet og Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs låneordninger for lavinntektsland
(Pressemelding)

Prop. 84 L (2009-2010)
Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 81 S (2009-2010)
Håndtering av ubåten U-864
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Fastsetting av forskrift om sanksjoner mot Eritrea.

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse § 5 første ledd.

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift om tjenesteordning og instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene.

Miljøverndepartementet

Fastsetting av verneforskrifter for 26 områder i fylkene Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Telemark og Østfold.
Fastsetting av forskrift om oppheving av forskrift 17. desember 1999 nr. 1460 om freding av Krakksfjellet som naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane, samt forskrift 28. mars 1980 nr. 22 om fredning av Skadden naturreservat, Kragerø kommune, Telemark.
(Pressemelding)

3.      Styrer, utval

Arbeidsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Rikslønnsnemnda for perioden 5. mars 2010 til 28. februar 2013:

Som faste nøytrale medlemmer:
Sorenskriver Stein Husby, Kongsberg
Avdelingsdirektør Anne Britt Evensen Norum, Oslo
Professor Steinar Strøm, Oslo

Som representant for arbeiderinteresser etter lønnsnemndloven:
Nestleder i Landsorganisasjonen i Norge, Tor-Arne Solbakken, Rygge
Personlige varamedlemmer:
1. Nestleder Gerd Kristiansen, Tromsø (ny)
2. Førstesekretær Ellen Stensrud, Kongsberg
3. Sekretær Trine Lise Sundnes, Oslo
4. Sekretær Kristian Tangen, Trondheim (ny)

Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:
Forhandlingsdirektør Rolf Negård, Oslo (ny)
Personlige varamedlemmer:
1. Advokat Carl E. Rønneberg, Oslo (ny)
2. Advokat Elisabeth Lea Strøm, Oslo
3. Advokat Liv Ragnhild Teig, Oslo (ny)

Som representant for tjenestemannsinteresser etter tjenestetvistloven:
Leder LO Stat Tone Rønholdtangen, Oppaker (ny)
Personlige varamedlemmer:
1. 2. nestleder i Norsk Tjenestemannslag John Leirvaag, Oslo (ny)

Som representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:
Statens personaldirektør Siri Røine, Oslo
Personlige varamedlemmer:
1. Assisterende personaldirektør Per Kristian Knutsen, Oslo (ny)
2. Fagdirektør Grete Antonie Jarnæs, Oslo
3. Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Oslo
4. Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, Oslo

Følgende personer oppnevnes som særskilte meklingsmenn for perioden 5. mars 2010 til 29. februar 2012:

Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, Oslo
Sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup, Ringerike
Tingrettsdommer Inger Marie Landfald, Sarpsborg (ny)
Lagdommer Carl Petter Martinsen, Bergen
Generalsekretær Merete Smith, Oslo
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
Lagdommer Dag Stousland, Bærum

4.      Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Kontreadmiral Trond Grytting beordres til tjeneste i stillingen som forsvarsattaché i Washington med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Tom Nesse utnevnes til brigader i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som forsvarsattaché i Moskva med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastlege/kommuneoverlege Jan-Petter Lea utnevnes til fylkeslege i Nordland med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Tonje Meinich utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet.

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Morten Størseth konstitueres som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Lars Erik Aamodt utnevnes til ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet med tiltredelse 1. april 2010.

5.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/109/EF av 16. september 2009 om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar.

Undertegning av avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Bestemmelse om at ekspedisjonssjefen i kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet inntil videre skal ivareta funksjonen som departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i saker som gjelder kirkens lære, saker av viktighet som angår kirken og teologiske studier ved universiteter og vitenskapelige høgskoler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen