Historisk arkiv

Historisk arkiv

Uførepensjonisters alderspensjon – midlertidig løsning fra 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Departementet har i dag lagt fram et lovforslag med midlertidige tilpasninger i alderspensjonen til uførepensjonistene. Bakgrunnen er at det fra 1. januar 2011 skal innføres fleksibel alderspensjon som et ledd i pensjonsreformen. Fleksibel alderspensjon gir blant annet mulighet til uttak av pensjon fra 62 år.

Departementet arbeider med et forslag om en ny uføreytelse og varig ny alderspensjon til uføre som følger opp uførepensjonsutvalgets innstilling (NOU 2007: 4), og som det tas sikte på å fremme i løpet av 2010. Inntil den nye uføreytelsen trer i kraft, er det behov for midlertidig å tilpasse reglene for alderspensjon til dagens uførepensjonister til ny alderspensjon.

Lovforslaget som legges fram i dag innebærer at uførepensjonistene fortsatt får uførepensjonen fram til 67 år, når de går over på alderspensjon. Departementet foreslår videre at uførepensjonister med gradert uførepensjon skal kunne benytte seg av fleksibel alderspensjon fra 62 år. Det betyr at uførepensjonister med gradert ytelse får samme mulighet som arbeidsføre til å kombinere arbeid og alderspensjon. Summen av uføregraden og graden for uttak av alderspensjon kan imidlertid ikke overstige 100 prosent.

I forbindelse med lovforslaget om ny uføreytelse og den varige løsningen for uføres alderspensjon, vil også spørsmålet om levealdersjustering av uføres alderspensjon bli vurdert. Departementet foreslår at uførepensjonister fra 2011 og inntil videre skal omfattes av de generelle reglene om levealdersjustering. Uførepensjonsutvalget foreslo at uføres alderspensjon skal levealdersjusteres på samme måte som yrkesaktives alderspensjon, men at det etter en tid bør vurderes hel eller delvis skjerming for virkningen av levealdersjusteringen for uføres alderspensjon.

Les lovforslaget:
Prop 82 L (2009–2010) Endringer i folketrygdloven mv.