Historisk arkiv

Store skogarealer er vernet i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 26 skogområder. Vernet er et ledd i regjeringens arbeid for økt skogvern. Områdene omfatter ca 111 kvadratkilometer nytt verneareal, hvorav produktivt skogareal i naturreservater utgjør ca 51,7 kvadratkilometer. Vernevedtaket innebærer at det nå er vernet ca 1,8 prosent av den produktive skogen i Norge.

- Vernevedtaket sikrer viktige leveområder for en rekke truede arter. Blant annet sikrer vi nå viktige områder med boreal regnskog, også kalt kystgranskog, som er en skogtype som Norge har et internasjonalt ansvar for å sikre, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Gammel granskog er levested for en rekke truede arter. Fra Jamtheimen naturreservat i Overhalla kommune, Nord-Trøndelag fylke. Foto: Arne Heggland.
Gammel granskog er levested for en rekke truede arter. Fra Jamtheimen naturreservat i Overhalla kommune, Nord-Trøndelag fylke. Foto: Arne Heggland.

Av de 26 nye områdene som er vernet i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), er 25 naturreservater og et landskapsvernområde. Blant de 26 verneområdene inngår utvidelse av 5 eksisterende naturreservater. 13 av områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern, mens de fleste andre områdene inngår i arbeidet med vern av skog på Statskog SFs grunn og i prestegårdsskogene som eies av Opplysningsvesenets fond. 

Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er sjeldne internasjonalt. Av over 1900 arter som er klassifisert som truede på den norske rødlista, lever over 47 prosent, tilsvarende over 900 truede arter, i skog. Følgelig er økt skogvern, sammen med gode miljøhensyn i skogbruket, nødvendig for å sikre norsk naturmangfold. 

Verneområdene skal bidra til å oppfylle nasjonale mål som:

 • ”Et representativt utvalg av norsk natur skal vernes for kommende generasjoner”
 • ”Truede arter skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til livskraftige nivå”.

Flere av de vernede områdene i Nord-Trøndelag har forekomster av boreal regnskog, også kalt kystgranskog. Dette er en skogtype med et spesielt artsmangfold, spesielt av lavarter. Boreal regnskog er internasjonalt meget sjelden, og Norge har et internasjonalt ansvar for å sikre denne skogtypen.

Deler av det viktigste kjente leveområdet i Europa for den sterkt truede lavarten huldrestry ligger innenfor Svartdalstjerna naturreservat i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Foto: Geir Gaarder.
Deler av det viktigste kjente leveområdet i Europa for den sterkt truede lavarten huldrestry ligger innenfor Svartdalstjerna naturreservat i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Foto: Geir Gaarder.

- Vern av skog er viktig for å nå målet om å stoppe tapet av naturmangfold. I tillegg inneholder de vernede skogområdene store karbonlagre, og vernet har derfor betydning også i klimasammenheng. Jeg er svært tilfreds med at en rekke private skogeiere har tilbud areal for frivillig vern, understreker statsråd Erik Solheim.

Disse områdene er nå vernet:

 1. Holmdalen naturreservat, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylke.
  Kart: Holmdalen
 2. Jamtheimen naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag fylke. 
  Kart: Jamtheimen
 3. Simle naturreservat (utvidelse), Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke. 
  Kart: Simle
 4. Spillumsbekken naturreservat, Namsos kommune , Nord-Trøndelag fylke.
  Kart: Spillumsbekken
 5. Mariafjellet naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag fylke.
  Kart: Mariafjellet
 6. Nærøy prestegård naturreservat, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke.
  Kart : Næøy prestegård
 7. Fosnes prestegård naturreservat, Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylke.
  Kart: Fosnes prestegård
 8. Prestaksla naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke.
 9. Aure naturreservat (utvidelse), Aure kommune, Møre og Romsdal fylke.
  Kart: Aure
 10. Presten naturreservat, Stranda kommune, Møre og Romsdal fylke.
  Kart: Presten
 11. Presteheie naturreservat, Vinje kommune, Telemark fylke.
  Kart: Presteheie
 12. Indre Iddefjord/Enningdalselva naturreservat (utvidelse), Halden kommune, Østfold fylke.
  Kart: Indre Iddefjord og Berby
 13. Berby landskapsvernområde, Halden kommune, Østfold fylke.
  Kart: Indre Iddefjord og Berby
 14. Grøssås naturreservat, Bamble kommune, Telemark fylke
  Kart: Grøssas
 15. Sulustaddalen naturreservat i Østre Toten kommune, Oppland fylke
  Kart: Sulustaddalen
 16. Svartdalstjerna naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland fylke
  Kart: Svartdalstjerna
 17. Totenåsen naturreservat (utvidelse), Østre Toten kommune, Oppland fylke
  Kart: Totenåsen
 18. Brødalen naturreservat, Trysil kommune, Hedmark fylke
  Kart: Brødalen
 19. Klokken naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark fylke
  Kart: Klokken
 20. Stormyra naturreservat (utvidelse), Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke.
  Kart: Stormyra
 21. Holdeslia naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag fylke. 
  Kart: Stormyra
 22. Olaengåsen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke.
  Kart: Olaengåsen
 23. Skogkjerringholet naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke.
  Kart: Skogkjerringholet
 24. Dale naturreservat, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag fylke.
  Kart: Dale
 25. Drægnismorki naturreservat, Luster kommune, Sogn og Fjordane fylke
  Kart: Drægnismorki
 26. Prestebakkefjella naturreservat, Halden kommune, Østfold fylke
  Kart: Prestebakkefjella

Områdene har vært knyttet til ulike verneprosesser: 
Områdene nr. 1-5 inngår i vern av Statskog-områder i Nord-Trøndelag.
Områdene nr. 6-11 inngår i arbeidet med vern av skog i prestegårdsskogene.
Område nr. 12 og 13 var opprinnelig en del av Oslofjordverneplanen, men er overført til skogvernarbeidet. For område nr. 12 ble det også innarbeidet tilbud om frivillig skogvern. Områdene nr. 14-26 inngår i arbeidet med frivillig skogvern.

Les mer:

Oversiktskart over verneområdene (pdf)

Faktaark fra Direktortatet for naturforvaltning (pdf)

Kongelig resolusjon

Forskrifter for de 26 verneområdene (Lovdata)