Over 25 millioner til barn og unge

I år gis det tilskudd på 25,5 millioner kroner for å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge. Det er gitt midler til i alt 22 nye tiltak i 2014.

-  Mange barn og ungdom deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Selv om tilbudet av aktiviteter er stort, vet vi at det er mange som ikke benytter seg av tilbudene som finnes, og ikke får deltatt på lik linje med andre. Storbymidlene bidrar til å skape møteplasser som koster så lite at alle får mulighet til å delta, sier barneminister Solveig Horne.

Midlene er en del av tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. For 2014 er midlene på ca. 25,5 millioner kroner. Målet er å bidra til å bedre oppvekst- og levekår i de store byene. Arbeid og innsats som bidrar til sosial inkludering og forebygger uønsket sosial atferd, som bl.a. vold, mobbing, kriminalitet og rus, og motvirker fordommer, diskriminering og fremmer gjensidig aksept er sentralt. 23 bykommuner og 8 prioriterte bydeler i Oslo inngår i ordningen. De midlene som fordeles nå, retter seg spesielt mot tiltak for utsatte barne- og ungdomsgrupper og -miljøer. En stor andel av midlene skal gå til å skape gode, åpne møteplasser for denne målgruppen.

- Tilbudene som skapes gjennom storbyordningen er lavterskeltilbud som betyr at de ikke stiller spesielle krav til ferdigheter, ressurser eller forhåndskunnskap, de er åpne møteplasser hvor alle er velkomne, sier statsråden. - Aktivitetstilbud av denne typen er helt avgjørende for å kunne skape et trygt oppvekstmiljø.


FRIGOs "Ta parken tilbake" er et av tiltakene som får støtte gjennom storbyordningen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter ordningen på vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I 2014 vil det også bli fordelt i overkant av 100 millioner kroner til tiltak rettet barn og unge berørt av fattigdomsproblemer gjennom den nye nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

- For barn i Norge handler det å leve i fattigdom ofte om ikke å kunne delta på fritidsaktiviteter, reise på ferier eller delta på ulike sosiale arenaer. Storbymidlene bidrar til at alle får delta, sier Solveig Horne.

- Tilbudet ved Rudolf Nilsens plass viser at en helhetlig og målrettet innsats for å bedre oppvekstvilkår for barn og ungdom i nærmiljøet virker. FRIGO har brukt nærmiljøet til å utvikle et fritidstilbud for barna som bor her, og de har lykkes i å involvere foreldrene. Det var kjekt å se, avslutter statsråden, som besøkte parken mandag 24. mars.

Oversikt over bykommuner og bydeler.

Oversikt over enkelttiltak.

Til toppen