Utvalg skal styrke samisk språk

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi må styrke de samiske språkene og sikre gode tjenester for den samiske befolkningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag nedsatte han et offentlig utvalg som skal gå gjennom gjeldende ordninger, tiltak og regelverk for de samiske språkene i Norge.

- Samiske språk er sårbare. Vi ser både at reglene er lite tilpasset dagens samfunn, og at det mangler kompetanse, sier Sanner.

Samelovens språkregler ble vedtatt i 1990 og regulerer samiske språkbrukeres rett til bruk av samisk i kontakt med offentlige myndigheter. Det har skjedd store endringer i organiseringen av offentlig sektor siden språkreglene ble vedtatt i 1990. I tillegg har mange samer flyttet til større tettsteder og byer, og ut av dagens forvaltningsområde for samisk språk. Det er derfor behov for en helhetlig vurdering av regelverket om samiske språk, og ansvarsfordelingen mellom Sametinget og ulike deler av offentlige forvaltning.

- Vi må modernisere regelverket og tiltakene så de passer til samfunnet vårt, er enklere å benytte og åpner for fleksible løsninger, sier Sanner. Han trekker frem behovet for regelverk, ordninger og tiltak som kan støtte opp om bruk og utvikling av språkene.

- Vi har samarbeidet godt med Sametinget om opprettelsen av utvalget. Jeg er glad for at vi får involvert personer med god kompetanse og ulik erfaring i dette arbeidet, sier Sanner.

Sametingspresident Aili Keskitalo er glad for at det nå nedsettes et offentlig utvalg som skal utrede lovverket, tiltak og ordninger for de samiske språkene.

- Sametinget tok initiativ til dette arbeidet fordi vi har sett behovet for å sikre den enkeltes rett til å kunne bruke samisk språk i hverdagen, for eksempel i barnehagen, skolen, ved behov for helsetjenester og i kontakt med offentlige etater generelt. Det er nødvendig å se på hvilke grep som må til for å sikre fremtiden for de samiske språkene, sier Keskitalo.

Bruken av og kunnskapen om samisk språk varierer mellom de forskjellige samiske språkområdene og fra kommune til kommune. Utvalget skal vurdere fleksible løsninger som bidrar til forenkling og tar høyde for at kommunene har ulike utfordringer og behov. Utvalget skal legge vekt på ordninger og tiltak som kan føre til at flere lærer seg og bruker de samiske språkene, og som dermed sikrer kommuner og andre tjenesteytere personale med kompetanse i samiske språk.

Mandatet som Sametinget og Regjeringen har utarbeidet, viser at det er et viktig og nødvendig arbeid utvalget skal gjennomføre. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og sametingspresident Aili Keskitalo ønsker utvalget lykke til med arbeidet. 

Utvalget har følgende medlemmer:

  • Konstituert fylkesmann i Troms Bård Magne Pedersen (leder), Tromsø
  • Sorenskriver ved Indre Finnmark Tingrett Finn Arne Selfors (nestleder i utvalget), Tana
  • Varaordfører Ronny Berg, Alta
  • Rådgiver Elin Fjellheim, Engerdal
  • Ordfører Jens Johan Hjort, Tromsø
  • Politimester Ellen Katrine O. Hætta, Kirkenes
  • Overlege Frøydis Nystad Nilsen, Karasjok
  • Professor Jon Todal, Kautokeino
  • Stipendiat Inga Lill Sigga Mikkelsen, Tysfjord

Utvalget skal avlevere sin rapport innen 15. februar 2016.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 20