Vedtak i klagesak om kabelforbindelsen Rød-Hasle (ytre Oslofjord)

Våren 2008 oppsto feil på kabelforbindelsen til Statnett SF i Ytre Oslofjord i form av lavt oljetrykk. Det lave trykket skyldtes oljelekkasjer i armeringsavslutninger på land. Kabelen ble tatt ut av drift. I 2009 fattet NVE vedtak om avvik, retting og tvangsmulkt.

I 2011 ble Statnett også ilagt et overtredelsesgebyr av NVE på 30 millioner kroner for overtredelse av lovverket i forbindelse med driften av denne kabelforbindelsen. Statnett klaget over at foretaket var ilagt et overtredelsesgebyr.

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag gitt Statnett medhold i klagen. OED har konkludert med at det ikke er rettslig grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr for de feil som oppsto våren 2008.

Til forskjell fra NVE, baserer OEDs vedtak seg på at et overtredelsesgebyr er å anse som straff slik det fremgår av forarbeidene til energiloven. Dermed må vilkårene for å kunne komme med pålegg om straff være oppfylt for at overtredelsesgebyr kan ilegges. Det måtte blant annet være mulig for Statnett å forutse at de aktuelle handlinger kunne medføre straff på tidspunktet for hendelsen.

OED slår fast at det var en rekke forhold i 2008 som kunne vært bedre for driften av denne kabelen. Dette er forhold som senere har blitt rettet opp av Statnett; både etter pålegg fra NVE, men også av eget tiltak. Departementet viser til at regelverket i 2008 ikke var tilstrekkelig for å ramme disse svakhetene i strafferettslig forstand. Regelverket har i ettertid blitt endret i tråd med erfaringene man har gjort seg. Som systemoperatør kan Statnett sies å være underlagt en skjerpet aktsomhetsnorm. Denne skjerpede aktsomhetsnormen kan likevel ikke danne grunnlag for at Statnett ilegges straffansvar i denne saken.

Lenke til OEDs vedtak

Til toppen