Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Alternative pasientforløp og ventetidsregistreringer på høring

Helseminister Bent Høie ba i fjor Helsedirektoratet om å se på alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. Den 2. juli mottok departementet en rapport om dette. Den sendes nå på bred høring.

– Jeg er opptatt av å forenkle og forbedre dagens modell uten at pasientenes rettigheter svekkes i møte med helsetjenesten. For å få til det, ser jeg frem til å få gode og konstruktive innspill fra alle aktører, sier helseminister Bent Høie. 

Helsedirektoratet fikk i august 2017 i oppdrag å utrede og skissere alternative modeller for hvordan pasienters helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan reguleres og registreres. Formålet med oppdraget var å få frem et godt beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer.

I rapporten skisseres tre ulike modeller.

  • Modell A legger til grunn at frist innfris ved første oppmøte i spesialisthelsetjenesten. Modellen tilsvarer i hovedsak dagens modell, men skillet mellom utredning og behandling ved fristfastsettelse faller bort. Alle pasienter som gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal få en individuell frist for seneste oppstart av helsehjelpen.
  • Modell B legger opp til at alle pasienter får en rett til første oppmøte innen et bestemt antall måneder, eksempelvis 3 eller 4 måneder. Dersom fristen overskrides, kontaktes Helfo for formidling av helsehjelp et annet sted, og sykehuset betaler. Dersom det er behov for mer enn ett oppmøte, skal det avtales dato for neste oppmøte før pasienten forlater sykehuset. Tilsvarende for ytterligere oppmøter.
  • Modell C legger opp til at pasientens rett til at helsehjelpen starter innen en frist, avvikles. Det tas utgangspunkt i at de regionale helseforetakene har ansvaret for å sikre gode og forsvarlige pasientforløp. Modellen fremhever også bruk av kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenesten for å få gode pasientforløp. Det introduseres andre mekanismer der formålet er å sikre at pasientene ikke skal komme dårligere ut enn i dagens modell, blant annet innføring av forløpsplan og serviceerklæring.

-Regjeringen har ikke tatt stilling til modellene som skisseres i rapporten. Vi ønsker innspill fra dem som berøres av endringene, og sender derfor rapporten på en bred høring. Høringsinstansene oppfordres også til å gi innspill på eventuelt andre modeller og forslag de mener kan bidra til en bedre regulering, sier Høie.

Rapporten sendes på tre måneders høring med høringsfrist 2. oktober 2018.

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å sende et høringsnotat med forslag til lov- og forskriftsendringer i etterkant av denne høringen.

Høring: Rapport om alternative pasientforløp og registrering av ventetid

Til toppen