Åpner for begrenset laksefiske i Tanavassdraget i 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge og Finland foreslår å tillate et begrenset, kulturbetinget laksefiske med stengsel og settegarn kommende sesong. Etter innspill fra Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslås også et utvidet fiske etter sjøørret og andre arter enn laks og sjørøye. Forslagene skal nå ut på høring.

- Situasjonen for laksebestandene i Tanavassdraget var historisk dårlig i 2021. Samtidig er det viktig å ivareta kunnskapen om det tradisjonelle samiske fisket og sikre at det videreføres. Derfor foreslår vi å åpne for et begrenset fiske med tradisjonelle redskap i vassdraget, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.  

Laksefisket i helnorske deler av vassdraget

Laksefisket i den nedre norske delen av Tanaelva og i de norske sidevassdragene reguleres gjennom egne forskrifter. Etter Tanaavtalen kan ikke fiskereglene i den nedre norske delen være mindre strenge enn på grenseelvstrekningen. Reguleringene er også nødt til å ta hensyn til statusen til de enkelte bestandene som hører til i sidevassdragene. De beste fiskeplassene for stengsel ligger i nedre norske del hvor det også foreslås å åpne for et begrenset laksefiske på lik linje med grenseelvstrekningen.

Med tanke på den dårlige bestandsstatusen til tanalaksen, legger KLD frem to alternative forslag for fisket i sidevassdragene. Det ene alternativet er å ikke åpne for laksefisket i noen av sidevassdragene. Det andre alternativet er et begrenset fiske med stengsel og settegarn i Kárášjohka og Iešjohka, samt et begrenset stangfiske for lokale fiskere i utvalgte sideelver.

- Vi vil lytte til høringsinstansenes kommentarer og innspill til alle forslagene. Dette er historisk sett verdens viktigste laksevassdrag for atlantisk laks. Det er viktig for oss at alles stemmer blir hørt, sier Barth Eide.

Et utvidet fiske etter andre arter

I tillegg til et begrenset laksefiske foreslår departementet å utvide fisket etter andre arter enn laks og sjørøye. Det blir også foreslått en forlenget fisketid for fastboende og mulighet for å bruke dypere garn med større maskevidde enn tidligere. Forslagene til endringer i fisket etter andre arter er i all hovedsak foreslått av Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Vanskelig tid for tanalaksen 

Statusrapporten fra forsknings- og overvåkningsgruppa for Tanavassdraget viser at det ikke har vært høstbart overskudd i vassdraget siden 2018. Forskerne viser også til at gjenoppbyggingsplanen for laksebestandene i Tanavassdraget har vist seg for optimistisk. Det å bygge opp igjen bestandene i Tana vil kreve en forsterket innsats fremover, både på lokalt, nasjonalt og bilateralt plan.

- Det er viktig for oss å ta vare på kunnskapen om det tradisjonelle fisket.  Samtidig vet vi at fiske vil kunne forlenge gjenoppbygging av laksebestandene i Tanadalen. Her må vi finne en god balanse mellom ulike interesser. Vi håper derfor på mange gode høringsinnspill for å sikre at den endelige beslutningen tas på best mulig grunnlag, sier Barth Eide.

Du kan lese mer om høringen her