Høring om endringer i fiskeforskriftene for Tanavassdraget for 2022

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i grenseelvforskriften, forskrift for nedre norske del og forskrift for sidevassdragene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2022

Vår ref.: 22/905

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning (grenseelvforskriften), forskrift 11. mai 2017 nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del (forskrift for nedre norske del) og forskrift 11. mai 2017 nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka (forskrift for sidevassdragene).

Finland og Norge foreslår å åpne for et svært begrenset fiske av laks i vassdraget for sesongen 2022. Fisket åpnes bare for lokale rettighetshavere, for å kunne sikre kunnskapen om det tradisjonelle samiske fisket. Departementet foreslår å åpne for et slikt begrenset fiske i grenseelvdelen og på nedre norske del. I de norske sidevassdragene legges det frem to alternative forslag, et hvor det åpnes for et begrenset fiske med garn og stang, og et hvor det ikke åpnes for fiske. Bestandssituasjonen for laksebestandene i Tanavassdraget var svært dårlig i 2021, og ifølge prognosene for 2022 forventes ingen bedring.

Fjorårets fiskekort for andre arter videreføres også i år, og det foreslås endringer i fastboendes adgang til å fiske etter andre arter enn laks og sjørøye. Blant annet foreslås en fiskeperiode med småmaskede garn i august, og mindre endringer i kravet til utstyr i dette fisket.

Det foreslås også å innføre fredningssoner i vassdraget, hvor det ikke kan fiskes med stang. Dette for å redusere bifangst av laks i stangfisket etter andre arter.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 22/905, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Frist for å sende inn høringsinnspill er mandag 28. mars 2022.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen 

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør
Julie Gjørtz Howden
seniorrådgiver

Deanu Instituhtta

Finnmarkseiendommen

Karasjok Jeger- og fiskerfobund

Karasjok kommune

Karasjok laksefiskesone

Kautokeino Jeger- og fiskerforbund

Kautokeino kommune

Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget SA

Mattilsynet

Naturvernforbundet

Norges Jeger- og fiskerforbund

Finnmark Norges Jeger og Fiskerforbund

Norsk Institutt for naturforskning

Norske Lakseelver

Redd villaksen

Sametinget

Statens naturoppsyn

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Tana Jeger- og fiskerforbund

Tana kommune

Tanavassdragets fiskeforvaltning

Tanavassdragets fiskerettshavere

Tanavassdragets stangfiskeforening

Troms og Finnmark fylkeskommune

Utenriksdepartementet

WWF-Norge