Fortsatt fredning av laksen i Tanavassdraget

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det blir ikke tillatt med laksefiske i Tanavassdraget i 2022. Det kommer fram i de nye reguleringene av laksefisket og annet fiske i Tanavassdraget som er vedtatt av Klima- og miljødepartementet.

– Vi har en forpliktelse til å ivareta både villaksbestandene og den samiske elvekulturen. For å kunne opprettholde den samiske kulturen i fremtiden, må vi gjøre det vi kan for å sørge for at laksebestandene gjenoppbygges. Det er nødvendig å forby alt laksefiske i Tanavassdraget for å redde bestanden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klima- og miljødepartementet (KLD) sendte i mars på høring et forslag om å åpne for et begrenset laksefiske med faststående redskaper i Tanavassdraget i 2022. Forslaget ble fremmet på bakgrunn av forhandlinger med det finske Jord- og skogbruksdepartementet og i tett dialog med lokale rettighetshavere på finsk og norsk side av vassdraget.

Krevende situasjon

KLD mottok mange innspill til forslaget, og de fleste av disse var sterkt kritiske til å åpne for laksefiske i Tana i 2022. Det ble fremhevet at laksebestandene ikke produserer noe høstbart overskudd. Det er dermed stor risiko forbundet med å tillate selv et begrenset fiske. Motstanden mot forslaget har i stor grad kommet fra lokalt hold og fra alle deler av vassdraget.

Departementet har også hatt konsultasjon med Sametinget og Tanavassdragets Fiskeforvaltning, og møter med ordførerne i Tana og Karasjok kommuner.

- Vi står overfor en svært krevende situasjon i Tanavassdraget. Men jeg opplever at alle parter i denne saken har et felles mål; nemlig å bygge opp igjen laksebestandene til beste for laksen og laksefiskerne. Jeg mener at dette vedtaket gir gode forutsetninger for et tillitsfullt og godt samarbeide med lokal forvaltning, kommuner, lokalbefolkning langs Tanavassdraget, sier Barth Eide.

Positive særtiltak

Det samiske laksefisket i Tanavassdraget og i Tanafjorden har lange tradisjoner og har stor kulturell betydning for de som bor langs elva. Det er derfor viktig at kunnskapen om det tradisjonelle samiske laksefisket skal kunne videreføres også når elva må stenges for laksefiske. I sin høringsuttalelse har Sametinget foreslått at det gjennomføres positive særtiltak for å opprettholde og videreføre kunnskapen om det tradisjonelle samiske laksefisket i slike situasjoner.

Klima- og miljødepartementet har på bakgrunn av dette øremerket midler til et prosjekt for å utrede hvilke slike særtiltak som kan være aktuelle.

- Jeg er i likhet med Sametinget opptatt av å sikre at kunnskapen om fiske og tradisjonene ivaretas og videreføres. Klima- og miljødepartementet vil samarbeide med Sametinget om hvordan vi best mulig bruker de øremerkede midlene, sier Barth Eide.

Fiske etter andre arter

Departementet har også vedtatt endringer i reglene for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye i Tanavassdraget. Det blir gjort utvidelser i fisketidene for dette fisket, og endringer i utstyrskravene. I tillegg kan fastboende fiske med stang fra båt i 2022. Det legges også opp til salg av egne fiskekort til tilreisende fiskere som ønsker å delta i fisket etter andre arter enn laks og sjørøye.