Bankpakken skal tre i kraft 1. juni

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Lovendringer som gjennomfører EUs bankpakke i norsk rett, ble vedtatt av Stortinget i fjor. Bankpakken inkluderer bl.a. en utvidelse av SMB-rabatten, som reduserer bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter. Departementet tar sikte på å sette loven og tilhørende forskriftsregler i kraft 1. juni 2022. Finansdepartementet har i dag invitert bl.a. Finans Norge til å gi innspill til utkast til forholdsvis tekniske forskrifter som skal utfylle lovreglene.

Bankpakken består av forordning (EU) 2019/876 (CRR2), direktiv (EU) 2019/878 (CRD5) og direktiv (EU) 2019/879 (BRRD2). Som følge av Covid-19-pandemien ble det i juni 2020 vedtatt endringer i EUs kapitalkravsregler ved forordning (EU) 2020/873 for å lempe på enkelte krav, herunder ved å fremskynde iverksettelsen av vedtatte lettelser i CRR2. Det er truffet EØS-komitébeslutninger som innlemmer CRR2, forordning (EU) 2020/873 og CRD5 i EØS-avtalen, og disse beslutningene vil tre i kraft når alle EØS/EFTA-stater har hevet sine konstitusjonelle forbehold.

Stortinget har på bakgrunn av Prop. 147 LS (2020-2021) vedtatt lovregler som gjennomfører direktivreglene i bankpakken, og samtykket til innlemmelse av CRR2 i EØS-avtalen. På bakgrunn av Prop. 52 S (2021-2022) samtykket Stortinget 24. mars 2022 til innlemmelse av CRD5 i EØS-avtalen. CRR2 vil inkorporeres i norsk rett gjennom endring i CRR/CRD IV-forskriften § 2. Det er ventet at alle konstitusjonelle forbehold for innlemmelse av CRR2 vil ha blitt hevet i tide til at forordningen kan tre i kraft i EØS-avtalen 1. juni 2022. Departementet tar sikte på at lovregler som gjennomfører bankpakken i norsk rett, skal tre i kraft 1. juni 2022.

I dagens brev om utkast til forskrifter som gjennomfører EUs bankpakke i norsk rett, ber Finansdepartementet om ev. innspill til utformingen av forskriftene, som er utpreget tekniske og nokså komplekse. Alle interessenter kan gi innspill til forskriftsutkastet; disse sendes til postmottak@fin.dep.no. Fristen for eventuelle innspill er 4. mai 2022. Departementet tar sikte på at forskriftene skal kunne fastsettes og tre i kraft til 1. juni 2022, samtidig som lovregler som gjennomfører bankpakken skal tre i kraft i norsk rett.

Les mer: