Endringer i kapitalkrav for bankene trer i kraft 1. juni

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt at lovendringene som gjennomfører EUs bankpakke (CRR2, CRD5 og BRRD2), skal tre i kraft 1. juni. I hovedsak gjelder dette endringer i kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for banker i finansforetaksloven.

Gjennomføringen av bankpakken innebærer bl.a. at den såkalte SMB-rabatten utvides. SMB-rabatten reduserer bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter, og ble innført i Norge ved utgangen av 2019.
Fra å gjelde bare utlån opptil 1,5 mill. euro, vil SMB-rabatten fra 1. juni gjelde alle utlån til små og mellomstore bedrifter, som her defineres som bedrifter mv. med årlig omsetning på opptil 50 mill. euro. Siden SMB-rabatten vil gjelde en stor andel av norske bankers utlån til bedrifter, får bankene samlet betydelige lettelser i kapitalkravene. Bankene har generelt god margin til kapitalkravene.
For øvrig innebærer gjennomføringen av bankpakken i stor grad justeringer av eksisterende norsk regelverk, se Prop. 147 LS (2020-2021). Som nevnt i en nyhetssak 30. mars, tar Finansdepartementet sikte på å fastsette utfyllende forskrifter som også skal tre i kraft 1. juni.
Les mer: