Prop. 147 LS (2020–2021)

Endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen

Proposisjonen inneholder forslag til lovendringer for å gjennomføre EUs bankpakke (CRR2, CRD5 og BRRD2) i norsk rett, først og fremst i finansforetaksloven. I hovedsak gjelder dette endringer i kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for banker. Bankpakken består av endringer til det eksisterende kapitalkravs- og krisehåndteringsregelverket som allerede er gjennomført i norsk rett, og innebærer derfor i stor grad justeringer av eksisterende regelverk.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget