Prop. 147 LS (2020–2021)

Endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

1.1 Innledning

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen å gjennomføre fire EØS-relevante rettsakter ved endringer i finansforetaksloven, verdipapirhandelloven og finanstilsynsloven. De tre mest sentrale rettsaktene er én forordning, (EU) 2019/876, og to direktiver, (EU) 2019/878 og (EU) 2019/879. Rettsaktene betegnes henholdsvis som CRR2, CRD5 og BRRD2, siden de endrer kapitalkravsregelverket fra 2013 (CRR/CRD4) og krisehåndteringsregelverket fra 2014 (BRRD). I tillegg foreslås gjennomført forordning (EU) 2020/873, som er en endringsforordning til CRR2 vedtatt i forbindelse med Covid-19-pandemien. CRR2, CRD5, BRRD2 samt forordning (EU) 2020/873 er EØS-relevante rettsakter, men er ennå ikke behandlet av EØS-komiteen. Departementets forslag i denne proposisjonen innebærer derfor førtidig gjennomføring av forventede EØS-regler. Departementet ber i denne proposisjonen om samtykke til innlemmelse av CRR2 og forordning (EU) 2020/873 i EØS-avtalen, og vil for øvrig komme tilbake til Stortinget i en annen proposisjon og be om samtykke til godkjennelse av innlemmelsene av CRD5 og BRRD2 i EØS-avtalen.

1.2 Hovedtrekk i lovforslaget

I kapittel 1 redegjøres det for proposisjonens hovedinnhold, og om en anmodning til Stortinget om å samtykke til å innlemme EØS-relevante rettsakter i EØS-avtalen. I kapittel 2 redegjøres det for bakgrunnen for lovforslaget.

I kapittel 3 omtales endringer i krisehåndteringsregelverket, og departementet foreslår regler til gjennomføring av forventet EØS-rett på dette området.

I kapittel 4 omtales endringer i kapitalkravsregelverket, herunder endringer i regler som gjelder organisering av finansforetak og finanskonsern.

I kapittel 5 omtales forslag til endringer i reglene om etablering av finanskonsern med datterforetak i EØS-stater, på bakgrunn av en sak reist av EFTAs overvåkningsorgan.

I kapittel 6 omtales utkast til en EØS-komitébeslutning, og i kapittel 7 redegjøres det for økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslaget.

1.3 Samtykke til innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen, gjennomføring av forventet EØS-rett og forskriftshjemmel

CRR2 og forordning (EU) 2020/873 er som nevnt ovenfor EØS-relevante, men er ikke ennå behandlet av EØS-komiteen. Etter EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a skal Norge gjennomføre forordninger «som sådan» i nasjonal rett, og det er dermed ikke tillatt å gjengi, omskrive eller dele opp bestemmelser i forordningene. Som følge av at forordninger skal gjelde ordrett uten nasjonale tilpasninger, må forordningene gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Departementet foreslår på denne bakgrunn at CRR2 og forordning (EU) 2020/873 gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i CRR/CRD IV-forskriften, i tråd med dagens regelverksstruktur. Ved inkorporasjonen vil forordningene gjelde som forskrift. Proposisjonen inneholder forslag om å oppheve enkelte bestemmelser i lov som følge av at tilsvarende regler vil følge av kapitalkravsforordningen som inkorporert ved CRR/CRD IV-forskriften § 2.

Departementet ber derfor i denne proposisjonen om Stortingets samtykke til å delta i en kommende beslutning i EØS-komitéen om innlemmelse av CRR2 og forordning (EU) 2020/873 i EØS-avtalen, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Hovedtrekkene i en slik EØS-komitébeslutning er nærmere omtalt i kapittel 6. Etter at beslutning om innlemmelse er truffet i EØS-komiteen, vil forordningene utgjøre EØS-forordninger som deretter kan tas inn i norsk rett gjennom inkorporasjon. På denne måten kan endringene i kapitalkravsforordningen tre i kraft så kort tid etter ikrafttredelsen i EU som mulig, noe som er viktig for å sikre likest mulig regler for norske og utenlandske finansforetak.

Lovforslagene i denne proposisjonen som gjennomfører regler som følger av CRD5 og BRRD2, innebærer dermed førtidig gjennomføring i norsk rett av forventet EØS-rett. Departementet viser til at de to rettsaktene ikke ennå utgjør EØS-rettslige forpliktelser for Norge, men at det i likhet med bestemmelsene i CRR2 og forordning (EU) 2020/873 er viktig for ivaretakelsen av norske interesser at norske finansforetak er underlagt regler som i størst mulig grad tilsvarer reglene for utenlandske finansforetak i EU.

Utkast til EØS-komitebeslutning for innlemmelse av CRD5 og BRRD2 var på tidspunktet for fremleggelse av proposisjonen ikke tilstrekkelig klart til at det kan bes om Stortingets samtykke i denne proposisjonen. Departementet vil komme tilbake til Stortinget i en annen proposisjon og be om samtykke til godkjennelse av innlemmelsene av disse direktivene i EØS-avtalen.

Kapitalkravsforordningen (CRR) er som nevnt gjennomført i CRR/CRD IV-forskriften, hovedsakelig med hjemmel i finansforetaksloven § 1-7, men også med hjemmel i enkelte mer spesifikke bestemmelser i finansforetaksloven. Departementet foreslår en teknisk justering av forskriftshjemlene i finansforetaksloven, slik at inkorporasjonen av CRR kan forankres i en egen forskriftshjemmel i finansforetaksloven ny § 1-8 for gjennomføring av EØS-regler om tilsyns- og kapitalkrav som er gitt i form av forordninger. Dette vil etter departementets syn bidra til bedre informasjon til brukerne av regelverket om hvordan sentrale regler om kapitalkrav er gjennomført i norsk rett. Forslaget har ikke vært på høring.

Til dokumentets forside