Behov for å tenke nytt i offentlig sektor

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I årene fremover blir vi færre yrkesaktive per pensjonist, oljeinntektene vil falle, og vi skal nå bærekraftsmålene. – For å møte utfordringene må vi tenke nytt og være åpne for å løse oppgavene på nye måter, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). I dag legger han frem den første stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor.

Regjeringens mål er en effektiv offentlig sektor som leverer gode tjenester til innbyggerne, som har høy grad av tillit i befolkningen, og som finner nye løsninger på samfunnsutfordringer i samarbeid med innbyggerne, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet. For å nå dette målet må offentlig sektor tenke nytt.

− Vi har lenge snakket om behovet for mer innovasjon. Innovasjon kan gi oss bedre tjenester, en enklere hverdag og frigjøre ressurser som vi kan bruke på andre områder. De siste månedene har vi vært gjennom en krise hvor de fleste av oss har sett betydningen av å finne nye, innovative løsninger, sier Astrup.

Han er imponert over hvordan kommuner og andre offentlige virksomheter på rekordtid har omstilt seg. Nå jobber mange offentlige ansatte hjemmefra og kommuniserer med hverandre over video, lærere og foreldre har over natten lært seg nye digitale verktøy, og ansatte i omsorgsyrker har måttet forholde seg til smitteverntiltak i et omfang de ikke har opplevd før. Astrup håper at offentlig sektor kan ta med seg noen lærdommer fra krisen, ikke minst når det gjelder innovasjon.

I stortingsmeldingen som i dag legges frem, presenterer regjeringen tre hovedprinsipper for innovasjon i offentlig sektor. Prinsippene  er inspirert av OECDs erklæring for innovasjon og innspill som har kommet inn i meldingsprosessen:

 • Politikere og offentlige myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å innovere.
 • Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lærer av feil og suksesser.
 • Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid.

− Å finne nye og smartere løsninger er ikke gjort gjennom ett enkelt grep. Det kan være små forbedringer som gjør hver enkelt ting litt enklere, smartere eller mer effektivt, men det kan også være store og radikale endringer som snur opp ned på hvordan oppgaver blir løst eller tjenester blir levert. Det som er viktig er at alle innovasjonene samlet sett sørger for at vi bevarer det vi setter høyest: Et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden, sier Astrup.

Statsråd Nikolai Astrup og dagens innledere
Statsråd Nikolai Astrup demonstrerer énmetersgrensen sammen med de andre innlederne. Fra venstre: Bodil Motzke, Lisbeth Hammer Krogh, Per Einar Dybvik, Ingerid Helsing Almaas, Bjørn Arild Gram og Soheil Dabestani. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ti hovedgrep

I stortingsmeldingen lanserer regjeringen ti politiske hovedgrep for økt innovasjonsgrad i offentlig sektor:

 • jobbe for at rammebetingelsene for offentlig sektor gir handlingsrom og insentiver for innovasjon
 • utvikle et mer helhetlig og brukerrettet virkemiddelapparat for innovasjon i offentlig sektor
 • legge til rette for at offentlig sektor utnytter mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for innovasjon.
 • støtte ledere i å bygge kultur for innovasjon som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og mot
 • styrke samspillet mellom universitets- og høgskolesektoren, næringslivet og arbeidslivet, og legge til rette for at strategisk kompetanseutvikling i virksomhetene bidrar til innovasjonskompetanse i offentlig sektor
 • at offentlig sektor skal bruke forsøk og utprøving mer systematisk for å utvikle og ta i bruk innovative løsninger, og legge til rette for å omsette flere av de vellykkede forsøkene til varige løsninger
 • systematisere og spre erfaringer fra ulike former for samarbeid om innovasjon på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer, næringsliv, forskningsmiljøer og sivilsamfunn
 • etablere et program for samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper og styrke virkemidlene for innovative anskaffelser
 • gjøre data og forskning mer tilgjengelig, og oppfordre til økt samarbeid mellom offentlig sektor og forskningsmiljøer om utvikling og spredning av innovasjon
 • videreutvikle metodikk, kompetanse og veiledning om gevinstrealisering av innovasjon, legge til rette for at gevinster av innovasjon synliggjøres og realiseres i form av bedre tjenester og budsjettbesparelser, og jobbe mer systematisk med spredning av løsninger og erfaringer

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00