Historisk arkiv

Bergensbanens forkortelse - Ringeriksbanen: Regjeringen går inn for "Åsa-korridoren"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Den videre planlegging av prosjektet ”Bergensbanens forkortelse – Ringeriksbanen” skal ta utgangspunkt i ”trasekorridoren” over Åsa. (31.05.02)

Pressemelding

Nr.: 65
Dato: 31.05.02

Bergensbanens forkortelse - Ringeriksbanen: Regjeringen går inn for "Åsa-korridoren"

Den videre planlegging av prosjektet ”Bergensbanens forkortelse – Ringeriksbanen” skal ta utgangspunkt i ”trasekorridoren” over Åsa. Alternativet med trasekorridor over Kroksund kan ikke legges til grunn for videre planlegging, på grunn av store negative konsekvenser for landskap, kulturminner, naturmiljø og landbruksinteresser.

I stedet for å sette i gang utbygging av Ringeriksbanen nå, bør investeringsmidlene brukes til tiltak som har større nytte for jernbanetrafikken, sett i forhold til investeringskostnadene. Dette er i tråd med tidligere prioriteringer i Nasjonal transportplan. Samferdselsdepartementet vil derfor vurdere andre aktuelle investeringsprosjekt på Bergensbanen.

Dette er hovedpunktene i et forslag som ble lagt fram i statsråd i dag.

I forslaget blir det vist til at Ringeriksbanen er en ny jernbaneforbindelse mellom Sandvika og Hønefoss. Den nye forbindelsen vil gi Ringerike en direkte baneforbindelse til Oslo, og den vil forkorte Bergensbanen med 60 kilometer. Kjøretiden mellom Hønefoss og Oslo vil for raskeste tog bli om lag 30 minutter, noe som er 50 minutter kortere enn tog via Drammen og 30-50 minutter kortere enn med bil eller ekspressbuss over Sollihøgda. Ringeriksbanen og bruk av krengetog vil samlet sett føre til at reisetiden mellom Oslo og Bergen blir redusert med en time og 40 minutter i forhold til raskeste reisemåte i dag, slik at samlet reisetid Oslo – Bergen dermed vil bli 4 timer og 50 minutter.

I planleggingen av prosjektet er det utredet to alternativer for valg av såkalt ”trasekorridor” for Ringeriksbanen. Det ene alternativet forutsetter en trasekorridor over Kroksund, med en samlet kostnad som er beregnet til 3,5 milliarder kroner. Det andre alternativet betyr at trasekorridoren skal gå via Åsa, med en samlet kostnad som er beregnet til 4,2 milliarder kroner.

- På grunn av store negative konsekvenser for landskap, kulturminner, naturmiljø og landbruksinteresser finner Samferdselsdepartementet etter en samlet vurdering ikke å kunne tilrå at korridoren over Kroksund legges til grunn for den videre planlegging. Samferdselsdepartementet vil derfor anbefale at den videre planlegging av Ringeriksbanen tar utgangspunkt i korridoren over Åsa, selv om denne har dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Åsa-korridoren vil likevel ha et trafikkgrunnlag på om lag 80 prosent av Kroksundalternativet. Åsa- korridoren vil også kunne legge til rette for å etablere en tilfredsstillende lokaltrafikk mellom Hønefoss og Oslo. Fjerntrafikken Oslo – Bergen vil få like stor nytteeffekt av en Ringeriksbane over Åsa som en løsning med ny bane over Kroksund, går det fram av regjeringens forslag.

Andre prosjekter har forrang

I forslaget fra regjeringen blir det pekt på at Samferdselsdepartementet mener at det ikke vil være samfunnsmessig riktig å gjennomføre prosjektet slik det nå foreligger. - En rekke andre jernbaneprosjekter vil måtte prioriteres før det er aktuelt å bygge Ringeriksbanen. Det vises i denne sammenheng til de prioriteringer som er gjort i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2002-2011. Samferdselsdepartementet vil vurdere om det kan være andre aktuelle infrastrukturprosjekter langs Bergensbanen, det vil si prosjekter med større nytte for jernbanetrafikken, sett i forhold til investeringskostnadene. Dette gjelder prosjekter som eventuelt vil gi økt kapasitet og redusert reisetid, samtidig som de fører til mindre negative konsekvenser for nasjonale, regionale og lokale miljø-, landbruks- og kulturinteresser. En slik vurdering vil inngå i arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015, går det fram av regjeringens forslag.


Til redaksjonen

For nærmere opplysninger og kartskisse – se: St.prp. nr. 66 (2001-2002) Om valg av trasekorridor for Ringeriksbanen

Til toppen