Brudd i EUs budsjettforhandlinger

Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen ble ikke enige om budsjettet for 2011 i forliksutvalget. Det var enighet om en budsjettøkning på 2,91 prosent, men Rådet ville ikke gi Europaparlamentet økt makt ved behandlingen av langtidsbudsjettet. Finansråd Tor Lande forteller deg mer om forhandlingene og EUs budsjettprosess.

EU skal hvert år vedta budsjettet for det kommende år, og begrensningene for de årlige budsjettforhandlingene er lagt innenfor de rammer som er vedtatt i langtidsbudsjettet for 2007-2013. 1. desember 2009 trådte Lisboa-traktaten i kraft, og Traktaten gir Europaparlamentet medbestemmelsesrett i budsjettprosessen. Under høstens forhandlinger har dette ført til konflikt i budsjettforhandlingene, ettersom det er uoverensstemmelser mellom hva Europaparlamentet og medlemsstatene mener om EUs budsjett. Det skriver Tor Lande i sin rapport om EUs budsjettprosess.

Europaparlamentet med tilleggskrav
Etter å ha foreslått en budsjettøkning på seks prosent, gikk Europaparlamentet med på en budsjettøkning på 2,91 prosent som foreslått av Rådet. Parlamentet satte imidlertid enkelte tilleggsvilkår som innebar økt makt til Parlamentet ved behandlingen av langtidsbudsjettet for 2014-2020. Nødvendigheten av en begrenset budsjettøkning ble frontet av Storbritannias David Cameron, som tok saken opp på Det europeiske råd 28. og 29. oktober, og framhevet at det ga svært uheldige signaler om man nå økte EU budsjettet i en tid hvor de 27 medlemslandene har måtte foreslått store utgiftskutt i nasjonale statsbudsjetter i kjølevannet av finanskrisen/gjeldskrisen. Men på tross av at Europaparlamentet var villige til å akseptere 2,91 prosent budsjettøkning, ble de øvrige vilkårene ikke godkjent av Rådets representanter i forliksutvalget.

Resultatet var da at det ikke ble oppnådd enighet i forliksutvalget, og budsjettet for 2010 vil dermed etter Traktaten videreføres for 2011 på en månedlig basis, til det blir en enighet mellom Europaparlamentet og Rådet.

Les hele rapporten her.

Til toppen