Mange spennende saker på Ecofins dagsorden

Den økonomiske situasjonen i EU-landene og strategier for at landene igjen skal ha selvbærende finanssektorer står høyt på det spanske formannskapets prioriteringsliste for økonomiske og finansielle saker. Den nye Lisboa-strategien vil fokusere på færre, mer konkrete og realiserbare mål går det frem av denne rapporten om formannskapets økonomiske prioriteringer og sakene på Ecofins dagsorden.

Ecofins arbeidsprogram for første halvår i 2010 tar utgangspunkt i det spanske formannskapets prioriteringer.

Følgende er de overordnede prioriteringene i det spanske formannskapets arbeidsprogram for økonomiske og finansielle saker:

-          Den økonomiske situasjonen i EU-landene og utgangsstrategier

-          Lisboa-strategien etter 2010

-          Oppfølging av internasjonale klimaforhandlinger

-          Finansielle saker

-          Skatter og avgifter

I tillegg til disse vil viktige oppgaver for Ecofin (Rådet av økonomi- og finansministere i EU) være å forberede EUs budsjett for 2011, og fremme en aktiv EU-deltakelse i G20-arbeidet og sørge for koordinering i forkant av G20-møtene.

Det spanske formannskapet vil i det kommende halvår fortsette arbeidet med å koordinere utgangsstrategier, særlig i forhold til løpende vurdering av prosedyrene for uforholdsmessig store underskudd. Prinsippene for de finanspolitiske utgangsstrategiene ble fastlagt under det svenske formannskapet, og det spanske formannskapet vil fortsette arbeidet med den konkrete implementeringen. Videre vil arbeidet med finansielle utgangsstrategier fortsette, og særlig tidspunkt for utfasing av støtte blir et viktig spørsmål. Det er hensiktsmessig at landene kan vende tilbake til en selvbærende finanssektor, samtidig som man ikke må forhaste utfasingen slik at situasjonen igjen blir ustabil. Et siste sentralt punkt er hvorvidt man ønsker å styrke finansinstitusjonenes insentiver for å finne alternativ finansiering, utover det som allerede ligger inne støtteordningene.

En av de store prioriteringene blir også arbeidet med Lisboa-strategien etter 2010. Det spanske formannskapet vil vurdere langsiktige strukturreformer som kan bidra til å styrke vekst og bærekraftighet på langsikt. Det er ønskelig at den nye strategien fokuserer på færre mål, og en bedre gjennomføring av konkrete og realistiske reformer.

Formannskapet vil også følge opp de internasjonale klimaforhandlingene. Arbeidsgruppen ”Friends of the presidency” som ble etablert i oktober 2009 skal legge frem forslag til en løsning på den interne byrdefordelingen av langsiktige klimatiltak i EU. Arbeidsgruppen rapporterer via Ecofin til Det europeiske råd (DER).

På finansmarkedsområdet vil det spanske formannskapet søke å få en enighet om reformen av tilsynet med finansmarkedene, den såkalte tilsynspakken. Videre ventes det at direktivforslaget vedrørende regulering av forvaltere av alternative investeringsfond, som ble lag frem av Kommisjonen i 2009, blir vedtatt. I tillegg vil Ecofin arbeide med endringer i kapitalkravsdirektivet (CRDIII), tiltak for å dempe prosyklikalitet i reguleringen, internasjonale regnskapsstandarder, kredittilsynsbyråer og derivatmarkedet.

Til slutt står en rekke skatte- og avgiftssaker på prioriteringslisten til det spanske formannskapet. Blant annet vil arbeidet med å forenkle og modernisere skatte- og avgiftssystemene fortsette.

Les hele oversikten over løpende Ecofin-saker og initiativer her.

Til toppen