Svar på spm. 42 fra stortingsrepresentant Per Olav Lundteigen

Jeg viser til brev av 7. oktober 2015 fra Stortingets president om følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olav Lundteigen til skriftlig besvarelse:

Nytiltrådt adm. direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine B. Meyer, skriver i Dagens Næringsliv 6. oktober at "... SSB [ikke] har tallfestet alle positive effekter av innvandring." SSB har som kjent regnet ut kostnadene ved innvandring med bakgrunn i tall for sysselsetting og mottak av velferdsytelser. Meyer nevner ikke at det kan være forbundet andre kostnader med innvandring.

Deler statsråden SSB-sjefen sitt syn om at SSB sine tall overvurderer de negative virkningene av innvandring på offentlige finanser?

Svar:
I hht. Statistikkloven fra 16. juni 1989 og kgl. res. samme dag er Statistisk sentralbyrå en faglig uavhengig institusjon underlagt Finansdepartementet. Den faglige uavhengigheten omfatter bl.a. forskning og publisering av forskningsbaserte analyser. Avisinnlegg av administrerende direktør kan være en supplerende kanal for slik publisering.

SSBs faglige uavhengighet tilsier at finansministeren er tilbakeholden med å kommentere SSBs publiseringer, og det er etter min vurdering ikke behov for å bryte med dette i denne saken. 

På generelt grunnlag mener jeg det er viktig at alle økonomiske virkninger av innvandring blir belyst, på samme måte som for øvrige politikkområder.

Med hilsen

Siv Jensen