Støtteordning for grønn skipsfart – fylkeskommuner og kommuner

Fylkeskommuner og kommuner inviteres til å søke støtte fra den nye ordning til utvikling og innføring av lav- og nullutslippsteknologi i fergesektoren.

Fylkeskommunen har som innkjøper av fergetjenester fått en svært utfordrende oppgave med å drive fram en grønn omstilling til lav- og nullutslippsteknologi i innenriks skipsfart. Tilsvarende gjelder også for enkelte kommuner.

Prosessen med å forberede og gjennomføre en anbudsprosess går over flere år, og fylkeskommunene må ha tilgang på ressurser og kompetanse for å kunne realisere en intensjon om lav- og nullutslippsteknologi i de nye kontraktene.

Støtte til fergesektoren

Regjeringen har derfor for 2016 bevilget 20 millioner kroner til å bistå fylkeskommunene og kommunene i deres arbeid med klima- og miljøvennlige teknologi og løsninger i fergesektoren.

Støtten er rettet mot fylkeskommuner og kommuner som planlegger å iverksette prosjekter som vil bidra til at fylkeskommunal samband samt rutegående persontransport på sjø tar i bruk lav- og nullutslippsteknologi løsninger.

Fylkeskommuner og kommuner inviteres med dette til å søke om støtte til dette arbeidet.

Dette kan det søkes støtte til

Fylkeskommuner og kommuner kan søke om midler til å få gjennomført vurdering av teknisk mulighetsrom for lav- og nullutslippsteknologier i eksisterende eller nytt rutetilbud og tilhørende infrastruktur, justering av ønsket kapasitet og rutetilbud samt vurdering av eventuelle merkostnader forbundet med slik implementering.

Mer konkret kan det søkes om midler om tilrettelegging og utvikling av anbudsdokumenter, maler eller standarder for å stille miljøkrav i anbudskonkurranser, etablering av kostnadsindekser, kompensasjonssystemer eller risikoavlastning for utvikling i pris på energiformer og tekniske systemer.

Det legges opp til at de vurderinger, utredninger og analyser som er nødvendig kan gjennomføres ved bistand fra eksternt kompetansemiljø, gjennom ansettelse av ressurser eller kompetanseheving av interne ressurser for å få utført arbeidet.

Dette bør søknaden inneholde

Søknaden må inneholde en plan for gjennomføring av prosjektet som omtaler budsjett, fordeling av intern og ekstern arbeidsinnsats og tidsplan.

Dette vil danne grunnlaget for støtte

I vurdering av søknadene vil følgende forhold vektlegges;

  • Potensial for reduksjon av utslipp av klimagasser: Søknaden vil bli vurdert ut fra potensielt bidrag (direkte og indirekte) til reduksjon av klimagassutslipp innenfor fergetrafikken.
  • Realisme i plan for gjennomføring og budsjett: Sammenhengen mellom estimert tid og ressurser og tilhørende budsjett i omsøkt prosjekt vil bli vurdert.

Send søknad senest innen 1. november

Søknader – merket "Søknad om støtteordning fergesektoren" – sendes Klima- og miljødepartementet e-post: postmottak@kld.dep.no

Søknad sendes snarest mulig og senest innen 1. november 2016. Tilsagn på støtte kan forventes avgitt innen 30. november 2016.

Prosjekter som blir tildelt støtte, vil bli offentliggjort på Klima- og miljødepartementets nettsider og i henhold til offentlighetsloven.

Spørsmål til støtteordningen

Rettes per e-post til Hanna Lee Behrens i Klima- og miljødepartementet: halb@kld.dep.no - telefon: 22 24 60 49

Ta også kontakt om det er ønske om en mer detaljert presentasjon av ordningen.

Til toppen