Virkninger av nytt inntektssystem for kommunene i Nordland

 Anslag frie inntekter 2016Fordelings-virkninger ny kostnads-nøkkelFordelings-virkninger av gradert basis-tilskuddFordelings-virkninger av regional-politiske tilskuddAnslag førsteårs-virkninger
 

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

 

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

kol. 5

Bodø

49 692

-53

129

15

712

Narvik

51 089

284

-31

15

888

Bindal

70 963

-177

243

15

701

Sømna

64 612

511

-190

15

956

Brønnøy

56 445

-175

-332

15

320

Vega

68 468

1 803

243

15

2 680

Vevelstad

88 471

2 508

243

15

3 386

Herøy

62 826

746

243

15

1 623

Alstahaug

52 262

408

-431

15

613

Leirfjord

63 233

-143

-637

15

320

Vefsn

53 579

271

-143

15

763

Grane

71 141

-198

243

15

680

Hattfjelldal

67 583

276

243

15

1 154

Dønna

73 275

78

243

15

955

Nesna

64 201

550

243

15

1 428

Hemnes

59 510

-175

12

15

472

Rana

50 607

56

43

15

734

Lurøy

91 331

-4 624

243

15

320

Træna

98 482

2 117

243

-3 363

320

Rødøy

85 499

-2 587

243

15

320

Meløy

59 994

-650

133

15

320

Gildeskål

71 225

77

243

15

955

Beiarn

72 199

800

243

15

1 678

Saltdal

56 360

580

-414

15

802

Fauske

52 285

50

-255

15

431

Sørfold

69 462

-265

243

15

612

Steigen

64 002

-463

243

15

414

Hamarøy

69 950

-154

243

15

724

Tysfjord

68 367

219

243

15

1 097

Lødingen

65 957

930

243

15

1 808

Tjeldsund

74 531

857

243

15

1 734

Evenes

70 601

561

-392

15

804

Ballangen

61 594

392

171

15

1 198

Røst

83 536

2 685

243

15

3 563

Værøy

77 544

1 681

243

15

2 559

Flakstad

67 447

562

-434

15

764

Vestvågøy

54 239

19

-167

15

487

Vågan

53 945

-106

-193

15

336

Hadsel

54 616

72

-190

15

517

65 902

845

243

15

1 723

Øksnes

55 544

258

-329

15

564

Sortland

54 018

-130

-243

15

320

Andøy

57 377

-401

243

15

477

Moskenes

67 889

1 680

243

15

2 557

Tabellforklaring

Tabellen viser fordelingsvirkninger av forslag til ny kostnadsnøkkel, endret kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen og endringer i de regionalpolitiske tilskuddene. Fordelingsvirkningene som vises her er foreløpige, og den endelige fordelingen av rammetilskuddet for 2017 vil ikke foreligge før i statsbudsjettet til høsten. Fordelingsvirkningene er oppgitt i kroner per innbygger, basert på innbyggertall per 1.1.2015.

Kolonne 1

Kolonnen viser anslag på frie inntekter, etter saldert budsjett 2016. Kroner per innbygger.

Kolonne 2

Kolonne 2 viser den isolerte fordelingsvirkningen av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunene, ekskl. virkningene av gradert basistilskudd.

Kolonne 3

Kolonnen viser den isolerte effekten av modellen for gradering av basiskriteriet. I sum vil et lavere beløp bli fordelt gjennom basistilskuddet enn i dag, og det resterende beløpet er tilbakeført til alle kommuner med et likt beløp per innbygger. Dette er en illustrasjon av hvordan effektene av forslaget vil bli.

Kolonne 4

Kolonne 4 viser fordelingsvirkningene av forslag til endringer i Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet. De tre tilskuddene er foreslått samlet i to tilskudd, ett for Nord-Norge og ett for Sør-Norge. Småkommunetilskuddet videreføres innenfor de to nye tilskuddene som et eget småkommunetillegg.

Kolonne 5

Kolonnen viser en illustrasjon av førsteårsvirkningen av endringene i inntektssystemet (summen av kolonne 2, 3 og 4), inkludert et anslag på inntektsgarantiordningen i 2017 og anslått vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017.

Gjennom inntektsgarantiordningen får alle kommuner som isolert sett taper mer enn 300 kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet kompensert det de taper ut over denne grenseverdien. For å gi et anslag på virkningen i 2017 er det lagt til grunn en anslått vekst i frie inntekter på 3,45 milliarder kroner, og denne veksten er fordelt med et likt beløp per innbygger (668 kroner per innbygger).

Samlet sett gir kolonne 5 en illustrasjon av hvordan effekten av endringene i inntektssystemet vil bli for den enkelte kommune i 2017. Hvordan kommunene kommer ut i alt vil i tillegg avhenge av nye befolkningstall og øvrige kriteriedata, utgiftsbehovet for kommunene og veksten i de frie inntektene for 2017. Stortinget vedtar kommunenes økonomiske rammer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, og departementet vil på vanlig måte publisere endelige tall for rammetilskudd og anslag på vekst i frie inntekter for den enkelte kommune i forslag til statsbudsjett for 2017.