Virkninger av nytt inntektssystem for kommunene i Sør-Trøndelag

 Anslag frie inntekter 2016Fordelings-virkninger ny kostnads-nøkkelFordelings-virkninger av gradert basis-tilskuddFordelings-virkninger av regional-politiske tilskuddAnslag førsteårs-virkninger
 

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

kr per innbygger

 

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

kol. 5

Trondheim

46 673

-80

210

15

765

Hemne

53 738

492

-374

-144

594

Snillfjord

74 438

-213

243

15

665

Hitra

54 829

41

102

8

772

Frøya

57 996

-161

-102

13

370

Ørland

51 332

426

-632

-48

366

Agdenes

68 499

299

243

15

1 177

Rissa

54 785

-213

-207

15

320

Bjugn

53 363

609

-484

-92

653

Åfjord

59 578

-374

243

-312

320

Roan

74 015

529

243

15

1 407

Osen

77 379

-524

243

15

353

Oppdal

51 847

151

-491

61

341

Rennebu

60 189

-62

-137

15

436

Meldal

54 696

195

-651

-184

320

Orkdal

50 973

116

-207

15

544

Røros

53 493

645

-469

65

861

Holtålen

60 408

455

243

15

1 332

Midtre Gauldal

54 359

-212

-180

15

320

Melhus

50 511

-333

-65

15

320

Skaun

52 420

-200

-374

15

320

Klæbu

50 296

-259

-580

15

320

Malvik

48 864

-180

-172

15

320

Selbu

58 104

-49

-375

15

320

Tydal

68 872

736

243

15

1 614

Tabellforklaring

Tabellen viser fordelingsvirkninger av forslag til ny kostnadsnøkkel, endret kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen og endringer i de regionalpolitiske tilskuddene. Fordelingsvirkningene som vises her er foreløpige, og den endelige fordelingen av rammetilskuddet for 2017 vil ikke foreligge før i statsbudsjettet til høsten. Fordelingsvirkningene er oppgitt i kroner per innbygger, basert på innbyggertall per 1.1.2015.

Kolonne 1

Kolonnen viser anslag på frie inntekter, etter saldert budsjett 2016. Kroner per innbygger.

Kolonne 2

Kolonne 2 viser den isolerte fordelingsvirkningen av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunene, ekskl. virkningene av gradert basistilskudd.

Kolonne 3

Kolonnen viser den isolerte effekten av modellen for gradering av basiskriteriet. I sum vil et lavere beløp bli fordelt gjennom basistilskuddet enn i dag, og det resterende beløpet er tilbakeført til alle kommuner med et likt beløp per innbygger. Dette er en illustrasjon av hvordan effektene av forslaget vil bli.

Kolonne 4

Kolonne 4 viser fordelingsvirkningene av forslag til endringer i Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet. De tre tilskuddene er foreslått samlet i to tilskudd, ett for Nord-Norge og ett for Sør-Norge. Småkommunetilskuddet videreføres innenfor de to nye tilskuddene som et eget småkommunetillegg.

Kolonne 5

Kolonnen viser en illustrasjon av førsteårsvirkningen av endringene i inntektssystemet (summen av kolonne 2, 3 og 4), inkludert et anslag på inntektsgarantiordningen i 2017 og anslått vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017.

Gjennom inntektsgarantiordningen får alle kommuner som isolert sett taper mer enn 300 kroner per innbygger på endringene i inntektssystemet kompensert det de taper ut over denne grenseverdien. For å gi et anslag på virkningen i 2017 er det lagt til grunn en anslått vekst i frie inntekter på 3,45 milliarder kroner, og denne veksten er fordelt med et likt beløp per innbygger (668 kroner per innbygger).

Samlet sett gir kolonne 5 en illustrasjon av hvordan effekten av endringene i inntektssystemet vil bli for den enkelte kommune i 2017. Hvordan kommunene kommer ut i alt vil i tillegg avhenge av nye befolkningstall og øvrige kriteriedata, utgiftsbehovet for kommunene og veksten i de frie inntektene for 2017. Stortinget vedtar kommunenes økonomiske rammer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, og departementet vil på vanlig måte publisere endelige tall for rammetilskudd og anslag på vekst i frie inntekter for den enkelte kommune i forslag til statsbudsjett for 2017.