Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om Statskog har mulighet til å gjennomføre makeskifte

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om Statskog har mulighet til å gjennomføre makeskifter, eller er det noe i lovverket som hindrer Statskog fra dette.

Svar på spørsmål nr. 2448 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 31. august 2020, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2448 fra Nils Kristen Sandtrøen:

"Har Statskog mulighet til å gjennomføre makeskifter, eller er det noe i lovverket som hindrer Statskog fra dette?"

Statskog SF har, som andre grunneiere, anledning til å selge, kjøpe og bytte eiendom gjennom makeskifte på grunn som ikke er statsallmenning. Dette skjer på forretningsmessig grunnlag innenfor de rammene som er fastsatt i foretakets vedtekter, og den utvidete fullmakten som gjelder for arronderingssalget som ble igangsatt av den rød-grønne regjeringen.

Når det gjelder statsallmenninger er det egne regler om avhending av statsallmenningsgrunn i fjelloven § 13. Avhending betyr at noe går over fra en eier til en annen eier, særlig ved en aktiv handling eller disposisjon. Avhending kan for eksempel skje ved kjøp og salg, makeskifte, bytte og gave. Hovedregelen er at statsallmenningsgrunn ikke kan avhendes. Det er to unntak fra dette. Det første gjelder allmenningsgrunn som er dyrka eller skal brukes som gårdsbruk, eller som tilleggsjord til gårdsbruk. Det andre gjelder grunn til byggetomter, som kan avhendes i "særlege tilfelle", og innløsing av boligtomter etter tomtefestelova. I Ot.prp. nr. 32 (1973-74) er det presisert at med byggetomter ikke menes hyttetomter.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad