Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om tilskudd til forprosjektet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om i hvilke av Landbruks- og matdepartementets ordninger eller andre deler av virkemiddelapparatet kan forprosjektet søke tilskudd for gjennomføring.

Svar på spm. nr. 2098 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"I hvilke av Landbruks- og matdepartementets ordninger eller andre deler av virkemiddel­apparatet kan forprosjektet søke tilskudd for gjennomføring?" I begrunnelsen for spørsmålet vises det til at HANEN ved innlandsfiskeutvalget vil sette i gang et forprosjekt for å revitalisere innlandsfiske i Norge.

Regjeringen ønsker å stimulere til næringsutvikling og verdiskaping i hele landet. Det er derfor etablert en rekke tiltak og virkemidler for å bidra til dette. Innlandsfiske var tidligere omfattet av et eget utviklingsprogram for innlandsfiske (2008-2012). Det ble finansiert over jordbruksavtalen og hadde tiltak rettet mot fiske­turisme, innenlands fiskeoppdrett og næringsfiske. Totalt ble det bevilget 20,5 millioner kroner til programmet.

Fra 2013 ble satsingen på innlandsfiske lagt inn i det som i dag er Utviklingsprogrammet – landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Det er et omfattende utviklingsprogram som forvaltes av Innovasjon Norge, og det finansieres over næringsavtalene på jord­bruks- og reindriftsområdet. Programmet skal blant annet bidra til å se tiltak for mat og reiseliv i sammen­­heng. Det gis tilskudd til prosjekter knyttet til vekst, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømme. Jeg vil anbefale HANEN å ta kontakt med Innovasjon Norge for å få mer informa­sjon om tiltakene innenfor Utviklingsprogrammet og evt. andre muligheter som finnes i Innovasjon Norge. Det kan også være relevant å ta kontakt med Fylkeskommunen som har ansvar for utrednings- og tilretteleggingsmidler, som skal bidra til regional mobilisering og til tiltak tidlig i verdikjeden.

Jeg vil også peke på at Landbruks- og matdepartementet i 2018 overtok ansvaret for forvaltning av høstbare vilt­ressurser fra Klima- og miljødepartementet. Departementet har laget en handlingsplan for næringsutvikling basert slike høstbare viltres­surser. Handlings­planen peker primært på muligheter for verdiskaping basert på jakt og viltkjøtt som tilleggsnæring i landbruket. Innlandsfiske er referert til i handlingsplanen, som et eksempel på samarbeid mellom ulike aktører for å tilby produkter knyttet til sportsfiske.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen