Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om tiltakspakken for skogbruket i revidert nasjonalbudsjett for 2020

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om tiltakspakken for skogbruket i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1697 fra representanten Arne Nævra

Det vises til Stortingets brev datert 22. mai 2020.

Stortingsrepresentant Arne Nævra har stilt følgende spørsmål til landbruks- og matministeren:

"Regjeringen har foreslått 50 millioner kroner for en tiltakspakke for skogbruket i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Det er i pressemelding og ulike oppslag antydet at pengene blant annet skal gå til skogsdrift i vanskelig tilgjengelig terreng. Kan statsråden mer i detalj opplyse hva disse midlene skal brukes på, og er hun bekymret for at drifter i mer utilgjengelig terreng kan redusere våre siste rester av urskogspreget natur, som mange mener at vi absolutt burde verne om?"

Koronapandemien har medført redusert aktivitet og produksjon i verdikjedene for skog- og trenæringen. Mange skogsentreprenører og hogstlag har måttet redusere eller stoppe opp med vanlige hogster som følge av mange sagbruk kjøper mindre tømmer. Flere skogsentreprenører og deres ansatte står derfor uten jobb. Hogststansen medfører også fare for at massevirkeindustrien kan få redusert tilgang på virke utover sommeren og høsten. De kan risikere å måtte redusere produksjonen på grunn av råstoffmangel, noe som kan få ytterligere uheldige konsekvenser for sysselsetting og verdiskaping. Regjeringen har derfor i revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslått at det etableres en ny, midlertidig tilskuddsordning på 50 mill. kroner som skal bidra til å opprettholde hogstaktivitet og sysselsetting i skogbruket under koronapandemien.

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en midlertidig forskrift for denne tilskuddsordningen som ble sendt på begrenset høring 27. mai, med frist for innspill 2. juni 2020. Ordningen skal bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører og at det tas ut virke som markedet etterspør. Det legges opp til at det kan gis tilskudd til blant annet tynning, vindfallhogst, hogster med lavt uttak av tømmer per dekar, herunder ulike lukkede hogster, hogster med lang terrengtransport, hogster langs skogsveier og jordekanter, samt hogster i vanskelig eller bratt terreng.

Det stilles de samme kravene til ivaretakelse av miljøhensyn knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner ved skogsdrifter nevnt over som for ordinære skogbrukstiltak. Dette innebærer blant annet at det bare kan gis tilskudd til skogsdrifter der det er gjennomført miljøregistreringer og tatt nødvendige hensyn til eventuelle miljøverdier. Det skal ikke gis tilskudd til hogst på arealer som inngår i verneprosesser.

Jeg legger til grunn at skogbruket, ved gjennomføring av tiltak som gis tilskudd etter den midlertidige forskriften, ivaretar næringens miljøansvar og følger offentlig regelverk. Jeg viser til høringsdokumentene for nærmere informasjon om tilskuddsordningen.   

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen