Svar på spørsmål om å gjøre FN-dagen til offisiell flaggdag

Skriftlig spørsmål nr. 1489 (2014-2015)

Utenriksministerens svar på spørsmål fra representanten Skei Grande (V) om å gjøre FN-dagen 24. oktober til offisiell flaggdag i Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 1489 (2014-2015)
Datert 1. oktober 2015

 

Fra representanten Trine Skei Grande (V)
Vil statsråden følge opp arbeidet til tidligere utenriksminister Jan Petersen (H) med revisjon av flaggforskriften, og herunder vurdere å gjøre FN-dagen 24. oktober til offisiell flaggdag i Norge?

Utenriksministerens svar:
Forslaget om å gjøre FN-dagen 24. oktober til offisiell flaggdag har vært fremmet i flere sammenhenger, senest i forbindelse med markeringen av FNs 60-årsjubileum i 2005. Et eget representantforslag ble fremsatt i Stortinget (Dokument nr. 8:78 (2004-2005)), men ikke vedtatt. 

FN er en viktig organisasjon for Norge. Det er derfor forståelig at man ønsker å markere vårt forhold til denne organisasjonen på en synlig måte. Spørsmålet er om det nødvendigvis bør gjøres med en offisiell flaggdag.

Norge har allerede et betydelig antall offisielle flaggdager (16). Dette gjelder også sammenlignet med andre nærstående land. Slik sett er det mer som taler for en reduksjon av antallet flaggdager enn for en utvidelse. Arbeidet med revisjon av forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget (flaggforskriften), som det vises til i spørsmålet og som ble igangsatt i Stortingsperioden 2001-2005, ble ikke fullført. Vi ser at det er visse svakheter ved lov- og regelverket vedrørende flagget, og at det kan være behov for en mer omfattende gjennomgang av dette regelverket enn det som det opprinnelig ble lagt opp til. 

Departementet har mottatt henvendelser fra en rekke interessegrupper som mener at «deres» dag bør markeres som flaggdag. I tillegg til FN-dagen, gjelder det bl.a. Nordens dag, den 23. mars. Departementet får årlig spørsmål fra Stortinget om reglene for flagging på denne dagen. Andre forslag som har vært fremsatt er Den internasjonale kvinnedagen 8. mars, Romanifolkets dag 8. april, Europadagen 5. mai (Europarådet), og Menneskerettighetsdagen 10. desember.

Utenriksdepartementet har i sin vurdering av disse forslagene vektlagt at det ikke er uproblematisk å etablere slike dager som egen flaggdag. Først og fremst gjelder det hensynet til vår egen historiske tradisjon og praksis. Offisielle flaggdager i Norge er knyttet til nasjonale, historiske begivenheter, religiøse helligdager, og til fødselsdager i kongefamilien. Det eneste unntaket fra denne regelen er 1. mai. 

Et annet hensyn er at bare statlige virksomheter er bundet av å følge de offisielle flaggdagene fastsatt i § 4 i flaggforskriften. Hverken kommunale eller fylkeskommunale virksomheter er pålagt å flagge. Likevel kan vi glede oss over at det er bred oppslutning om våre nåværende flaggdager. Ikke minst gjelder det i landets kommuner som årlig må finne rom i sine budsjetter til å dekke de ekstra utgiftene flagging innebærer – og da spesielt dersom dagen faller i helgen, på en helligdag eller en nasjonal fridag. Dette taler for tilbakeholdenhet når det gjelder å introdusere nye offisielle flaggdager.