Svar på spørsmål om situasjonen i Gaza

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om hvordan utenriksministeren formidler Norges syn på Israels blokade av Gaza og hvilke initiativ Norge tar for å sette Gaza i stand til å møte koronapandemiens utfordringer.

Skriftlig spørsmål nr. 57 (2020-2021).
Datert 07.10.2020

Fra representanten Åsmund Aukrust (Ap) til utenriksministeren: 
Hva formidler utenriksministerens Norges syn på blokaden av Gaza, og hvilke initiativ vil hun ta for å være med å sette helsevesenet på Gaza i stand til å møte de store utfordringene befolkningen står overfor med spredning av koronapandemien?

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til mine svar av 8. og 14. august 2018 på skriftlige spørsmål fra representanten Audun Lysbakken og svar av 31. august 2018 på skriftlig spørsmål fra representanten Bjørnar Moxnes.

Det israelske stengningsregimet knyttet til Gaza, inkludert sjøblokaden, går hardt utover sivilbefolkningen der. Levekårene på Gaza har blitt gradvis forverret over mange år, og norske myndigheter ser med bekymring på den humanitære situasjonen. Koronapandemien utgjør en ytterligere utfordring for en svært sårbar befolkning.

Norge har ved gjentatte anledninger gjort det klart at det israelske stengningsregimet knyttet til Gaza må lettes for å tilrettelegge for økonomisk aktivitet og vekst og forbedring av den humanitære situasjonen. Videre er stengningsregimet et politisk spørsmål som må løses med politiske virkemidler. Det er kun forhandlinger mellom partene, og forsoning på palestinsk side, som kan legge grunnlaget for en varig løsning på situasjonen.

Som leder av giverlandsgruppen for Palestina (Ad-Hoc Liaison Committee, AHLC), har Norge i løpet av det siste halvåret ved flere anledninger, inkludert i vår formannsskapsuttalelse 3. april og på ministermøtet i AHLC 2. juni, rettet fokus mot viktigheten av å støtte befolkningen på Gazas evne til å håndtere og begrense konsekvensene av koronapandemien. Vi har oppfordret det internasjonale giversamfunnet og partene om å støtte helsesektoren i Gaza, inkludert ved å bidra til innførsel av medisinsk utstyr.

Kort tid etter koronapandemiens utbrudd økte Norge bistanden til helsesektoren i Gaza. Videre er Utenriksdepartementet i disse dager i ferd med å bevilge ytterligere bistandsmidler til håndteringen av koronapandemien i Palestina, inkludert Gaza. Tiltakene retter seg både spesifikt mot helsesektoren og mot de negative konsekvensene pandemien har på økonomi og levekår.

Regjeringen har god dialog med både israelske og palestinske myndigheter, også når det gjelder håndteringen av koronapandemien. I vårt samarbeid med partene, internasjonale givere, FN, Verdensbanken og andre vil Norge i tiden fremover fortsette å mobilisere for økt støtte til helsesektoren i Gaza. Vi vil fortsette å støtte mekanismer som legger til rette for innførsel av varer.

Samtidig vil vi videreføre vårt arbeid for å styrke betingelsene for en gjenopptakelse av forhandlinger mellom israelerne og palestinerne som kan lede frem til en bærekraftig to-statsløsning.