Det indre marked på EU-ministrenes bord

Medlemslandene vedtok blant annet konklusjoner om 12 konkrete tiltak under handlingsplanen for det indre marked (Singel Market Act) og ble enige om lettelser i resultatmessige rapporteringskrav for mikroselskaper. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

30. og 31. mai møttes EU-landenes ministre med ansvar for det indre marked, industri og forskning til møte i Konkurransevnerådet. Næringsråd Per Mannes rapporterer her om delene av møtet som omhandlet det indre marked og industriPrioriteringer for relansering av det indre marked

Konklusjonene om handlingsplanen for det indre marked
Single Market Act (SMA) ble vedtatt etter avklaring av et par utestående spørsmål (les konklusjonene her). Det franske ønsket om en sterkere formulering om den eksterne delen av det indre marked ble imøtekommet med en referanse til konklusjonene fra Det europeiske råd i september 2010. Det vises til betydningen av fri, rettferdig og åpen handel med større vekt på å fremme EUs interesser basert på resiprositet og gjensidige fordeler.

Det er enighet om oppfølging av Kommisjonens forslag på de 12 innsatsområdene i handlingsplanen for det indre marked (SMA) for å unngå fragmentering av det indre marked i forhold til næringsliv, ikke minst små- og mellomstore bedrifter, innbyggere, forbrukere og arbeidstakere. Kommisjonen inviteres til å fortsette arbeidet med å styrke styringen (”governance”) av det indre marked for å sikre effektiv og ensartet håndhevelse av felles regelverk. SOLVIT og IMI-systemene tillegges stor betydning.

Medlemslandene blir oppfordret til å sikre full implementering av regelverket, med spesiell referanse til tjenestedirektivet. Rådet inviterer også Europaparlamentet og Kommisjonen til å arbeide for å unngå unødvendige byrder i utarbeidelsen av nye lovforslag.

Kommisjonen oppfordres til å fremme nøkkelforslag så tidlig som mulig før utgangen av 2011 med sikte på å vedta det første settet prioriterte tiltak i 2012. Kommisjonen inviteres også til å identifisere nye områder med vekstpotensial med sikte på å lansere neste fase i utviklingen av det indre marked innen utgangen av 2012.

Når det gjelder direktivet om utstasjonering av arbeidstakere, planlegger Kommisjonen en konferanse i slutten av juni. Kommisjonens forslag til standardiseringspakke forventes fremlagt 1. juni.

Small Business Act (SBA)
På basis av Kommisjonens melding om resultatene av implementeringen av SBA de to første årene, vedtok Rådet konklusjoner med fokus på nye tiltak innenfor hovedområdene i SBA; smarte reguleringer, tilgang til finansiering, bedre adgang til det interne og internasjonale markeder, entreprenørskap og styrket styringsfunksjon (governance).

Smarte reguleringer
Rådet vedtok konklusjoner om smarte reguleringer etter en lunsjdiskusjon om temaet. Det ble særlig fokusert på behovet for forbedret implementering og håndhevelse av eksisterende lovgivning, sikring av høy kvalitet på ny lovgivning gjennom konsekvensanalyser, forenkling og reduksjon av unødvendige administrative byrder samt utvikling av lovgivning som er klarere og mer tilgjengelig for alle innbyggere.

Statutter for privat europeisk selskap
Forslaget til forordning ble opprinnelig fremlagt i 2008 og inngår som element i Small Business Act (SBA). Siktemålet er å fremme konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter gjennom lettelser i tilgangen til å drive forretningsvirksomhet i andre land innenfor det indre marked. En felles selskapsform vil redusere administrative kostnader og øke den juridiske sikkerhet for virksomhet innenfor det indre marked. Forslaget må godtas med enstemmighet. Europaparlamentets ga sine kommentarer i mars 2009. Kommisjonen anser forslaget EØS-relevant.

Formannskapets kompromissforlag om tre uavklarte spørsmål, separasjon av hovedsete og registrert hovedkontor og krav til egenkapital og ansattes involvering (her), ble støttet av Kommisjonen.  

Lettelser i rapporteringskrav for mikroselskaper
Det ble oppnådd politisk enighet om å endre direktiv 78/660/EEC, det såkalte 4. selskapsrettsdirektiv, for å gi fritak for mikrobedrifter (<10 ansatte) fra visse finansielle og resultatmessige rapporteringskrav. Forslaget anses EØS-relevant. Det er fastsatt økonomiske kriterier for mikroselskap om en totalbalanse under  250 000 euro eller en nettoomsetning under 500 000 euro.

Formannskapet ble berømmet for ha utarbeidet et kompromiss som de fleste kunne støtte. Kommissær for det indre marked Michel Barnier mente det var funnet en god balanse mellom behovene for forenkling og for transparens. Europaparlamentet har tidligere med visse presiseringer uttalt seg positivt om Kommisjonens opprinnelige forslag.

Forslag til forordninger om beskyttelse av enhetlig europeisk patent og om oversettelse
Konkurranseevnerådet besluttet i mars 2011 å innlede forhandlinger om forsterket samarbeid mellom 25 land (unntatt Italia og Spania). Kommisjonen la i april fram forslag om forordninger om enhetlig europeisk patent og oversettelse. Formannskapet kunne fastslå at det var stor grad av enighet om forslagene og hadde forhåpninger om å oppnå politisk enighet på ekstraordinært møte i konkurranseevnerådet 27. juni. Noen små medlemsland har reist spørsmål om fastsettelse av patentgebyr og fordelingsprinsipper for gebyrene.

Spørsmålet om alternativ domstolsløsning ble diskutert på grunnlag av et nytt diskusjonspapir presentert av Kommisjonen (kan leses her). Det refereres til tre alternativ;

1) en eksklusiv jurisdiksjon for patenttvister tillegges Europadomstolen,

2) jurisdiksjonen forblir ved nasjonale domstoler som tar avgjørelser som omfatter hele området av deltakende medlemsland (som for EUs varemerker) og

3) eksklusiv jurisdiksjon tillegges en uavhengig domstol som etableres av medlemslandene. Ettersom alternativ en anses å være is strid med EU-domstolens nylige uttalelse og alternativ to ikke vil være akseptabelt for flere medlemsland, foreslo Kommisjonen alternativ tre om å inngå en internasjonal patentdomstol mellom medlemslandene. De første reaksjonene om domstolsløsning var forsiktig positive.

Etter den langvarige prosessen for å etablere et europeisk patent og med opplegget for forsterket samarbeid, er det nå et sterkt press på de 25 om å komme til politisk enighet om de to forslagene til forordninger. Forslagene forventes klarert i junimøtet. Kommisjonen har også forventninger om å oppnå tilslutning til å gå videre med forslaget til domstolsløsning.

Det polske formannskapet
Det vises til pressemeldingen hvor det bl.a. refereres til samarbeid om regulering av pengespill og direktivet for profesjonelle kvalifikasjoner.

Pressemeldingen fra møtet kan leses her.

Det innkommende polske formannskapet orienterte om sitt arbeidsprogram. Utvikling av initiativene i handlingsplanen for det indre marked vil bli en hovedprioritering. Det blir organisert møte i ”Single Market Forum” i Krakow 3. og 4. oktober.

 

 

 

 

 

 

Til toppen